Gå till innehåll

Händelser av väsentlig betydelse

2023 var ett år präglat av osäkerheten i omvärlden, där kriget i Ukraina gick in i sitt andra år och med en ekonomisk lågkonjunktur som en global trend, med såväl regionala som lokala konsekvenser.

Den första delen av året har präglats av de ekonomiska förutsättningar som påbörjades innan 2023. Inom flera områden har prisutvecklingen fått stor påverkan på ekonomin. Kommunen påverkas naturligtvis negativt ekonomiskt av högre priser men även näringslivet påverkas negativt. Planerade bostads- och industriprojekt pausas eller ställs in och osäkerheten har ökat inför flera upphandlingar.

I juni gick kommunchef Lasse Björkqvist i pension. Under våren rekryterades en ny kommundirektör, som tillträdde i augusti. Ann-Charlotte Lilja anställdes som ny kommundirektör och startade sin anställning i augusti.

Inför kommande verksamhetsplan skedde ett målarbete i dialog mellan politiker och tjänstepersoner under hösten, där utvecklingsarbetet med förbättringskultur och fokus på syfte togs vidare in i verksamhetsplanearbetet. Detta resulterade i färre inriktningsmål inför kommande år, med delvis nya formuleringar. Syfte med verksamheten och effekt för invånarna är i fokus i de nya målen.

Kommunledningsgruppen har under senhösten arbetat med stärkt fokus på målen i ett koncernperspektiv.

Barn och unga

Inom IFO (Individ – och familjeomsorg) och resursenheten kommer arbetet med förhållningssättet Signs of Safety att fortsätta. Där är målsättningen att fortsatt hitta lösningar på hemmaplan och att alla Vårgårda-bor ska få möjlighet att växa och utvecklas i det egna samhället med stöd av den egna familjen. För de barn som trots allt är placerade så har verksamheten börjat använda sig av metoden ”Förälder på avstånd” som syftar till att stötta föräldrar till placerade barn. Detta förväntas leda till bättre relationer mellan placerade barn och biologiska föräldrar.

En förutsättning för att kunna nå de kommunala målen är en utökad samverkan mellan verksamheterna samt mellan kommun och övriga myndigheter och organisationer i samhället. Detta inte minst när det kommer till barn och ungas uppväxtvillkor där det behöver finnas breda satsningar för att tillförsäkra att alla barn har goda uppväxtvillkor. Under året har verksamheterna samverkat inom förbättringsteam för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Utöver detta så har socialtjänst och skola samverkat kring det kommunala aktivitetsansvaret, familjebehandlare har genomfört en särskilt riktad föräldrautbildning i skolans särskilda undervisningsgrupp och det redan etablerade TSI-arbetet (tidiga samordnade insatser) och samverkan inom Familjecentralen har fortsatt. I enskilda individärenden är verksamheternas uppfattning att samverkan fungerar väl.

Omsorg om personer med funktionsvariation

Inom området funktionsstöd pågår även där ett förbättringsarbete. Under föregående år har den dagliga verksamheten förändrats för att bättre möta målgruppens behov. Ett arbete som skett är att tillsammans med det lokala näringslivet skapa praktikplatser för personer med funktionsnedsättningar. Under hösten startade ett arbete kring mänskliga rättigheter upp inom samtliga medarbetargrupper, fokus ligger där på skydds- och begränsningsåtgärder.

Försäkringskassans förändrade praxis vad gäller åtstramningar inom personlig assistans har under flera år påverkat kommunen. Vid årsskiftet trädde förändringar inom LSS-lagstiftningen i kraft som förväntades underlätta för individer med stort behov av stöd att få tillgång till statlig assistans. Det har dock ännu inte märkts någon effekt av detta i den kommunala sektorn.

Omsorg om äldre

Inom vård och omsorg har fokus under året varit att skapa förutsättningar för en hållbarhet och ett fokus på uppdraget. Under hela året har verksamheten tampats med stort ekonomiskt underskott. Det har påverkat verksamheten och analysen har bland annat varit att det är stora kostnader för övertid och sjukskrivningar, framförallt inom hemtjänsten. Med många nya medarbetare och vikarier ökar också riskerna för fel och kvalitetsbrister. Att bli bättre på att behålla och utveckla de medarbetare som finns i verksamheten är därför en av förvaltningens viktigaste strategiska utmaningar. Under året har verksamheten satsat på ett arbetsmiljöprojekt inom hemtjänsten med Sunt arbetsliv som grund.

Under året har det skett ett omtag kring ”Trygg hemgång” som är ett alternativ till korttidsvård, och arbete kring detta fortskrider. Ett arbete kring en sammanhållen de-mensvård har också påbörjats och detta kommer fortsätta 2024. Syftet där är att individer som har en demens ska kunna få en sömlös och kvalitativ vård.

Under föregående år genomförde IVO en granskning av samtliga särskilda boenden i Sverige. Under våren fick Vårgårda sitt beslut där det framkom kritik. Åtgärder har genomförts och rapporterats till IVO som därefter avslutat ärendet.

Vårgårda som besöksmål

Arbete har inletts kring destionationsutveckling och att utveckla Vårgårda som besöksmål. Dessutom har det satsats på ett bredare och fylligare utbud av kulturaktiviteter för medborgare i alla åldrar. Att utveckla byggnaden Kulturen till en öppnare mötesplats är en del av detta arbete.

Kommunikation

Kommunens nya webbplats lanserades hösten 2023, med syfte att bli en lättillgänglig och tydlig kanal för invånare, företag, föreningar och besökare som vill få information om kommunens verksamheter. Den nya webbplatsen har utvecklats med hög användbarhet, god funktionalitet och högre tillgänglighet för alla.

Lokalförsörjning

Arbetet med lokalförsörjning fortsätter och kommunens investeringsintensiva period fortgår. Under året har projekten med ny förskola i tätorten och ny musikskola kommit vidare till byggnation och när det gäller nytt äldreboende har partneringupphandling genomförts. Den höga graden av investeringar tillsammans med prisökningar inom byggsektorn gör det tydligt att kommunen måste arbeta med lokaleffektivitet och göra kloka val framöver för att kunna bibehålla en kvalitativ verksamhet.

I början av 2023 kompletterades Fridhemskolans lokaler med motsvarande åtta klassrum. Detta för att ha kapacitet att utöka verksamheten från en klass till två inom varje årskurs. Näst på tur lokalmässigt är Kesbergets förskola, som beräknas stå klar sommaren 2024. Kesbergets förskola övertar befintlig verksamhet i Tånga, Paviljongen och Västerbo. Den nya förskolan inrymmer åtta avdelningar och är lokaliserad där Björkhyddans förskola tidigare låg.

Musikskolan finns alltjämt kvar i Kesbergskolans lokaler, vilket förblir problematiskt ur arbetsmiljösynpunkt. Byggnation av musikskolan i anslutning till Kulturen pågår och kommer att vara färdig 2024.

Under året har det även blivit klart med entreprenör som ska finnas med och bygga det nya särskilda boendet för äldre som planeras. Projektering av detta har påbörjats och sker i samverkan med fastighetsavdelningen. Medarbetare och fackliga företrädare har varit delaktiga genom en referensgrupp som varit löpande sedan 2022.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja