Gå till innehåll

Vision och mål

Kommunens styrning utgår från kommunfullmäktiges viljeinriktning som uttrycks i vision och mål. Kommunens förtroendevalda bestämmer vad som ska göras och när det ska göras genom att prioritera insatser, fördela resurser och följa upp resultat. Kommunens verksamheter bestämmer hur det ska göras och av vem utifrån inriktning och tillgängliga resurser.

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom till exempel helägda bolag. Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning.

Målen utgår från visionens fokusområden och inriktningar. Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun 2023–2025 innehåller sju inriktningsmål till de olika fokusområdena. Inriktningsmålen är långsiktiga och har i sin tur ett antal delmål med tillhörande målvärden. Alla verksamheter har inte ett eget mål. Det betyder inte att de är mindre viktiga. Kommunens verksamheter arbetar kontinuerligt med att uppnå de mål som finns och att genomföra de uppdrag som angivits genom tjänster och service till de som bor, lever och verkar i Vårgårda.

Hållbar utveckling i tre dimensioner

2015 antogs världens ledare en agenda för hållbar utveckling med 17 tillhörande globala mål. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. De 17 målen är indelade i 169 delmål. Alla mål är viktiga för att skapa en hållbar utveckling. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra.

En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det betyder att alla måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter. Kommunerna är viktiga för omställningen mot hållbar utveckling. Enligt Svenska FN-förbundet påverkar kommunernas välfärdstjänster och service, möjligheterna att nå de globala målen, det som görs lokalt får effekter globalt.

De globala målen finns integrerade i styrning och uppföljning.
De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga, är delar i de globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Kommunens fokusområden som syftar till att nå visionen är inriktade mot hållbarhet i tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Planera, följa upp och analysera

Förtroendevalda får tre gånger om året en uppföljning om hur de mål som beslutats kommer att nås. En uppföljning av resultatet i verksamheten sker 30 april, 31 augusti och 31 december. Resultaten sammanställs så att det går att identifiera avvikelser, till exempel genom könsuppdelad statistik för att synliggöra flickors, pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. Förvaltningen analyserar resultaten för att söka orsaker till eventuella resultatavvikelser samt föreslår vad som behöver genomföras för att förbättra resultaten.

För att veta hur Vårgårdas resultat står sig i jämförelse med andra är det viktigt att jämföra resultaten med snittet i riket och med liknande kommuner samt att titta på hur utvecklingen ser ut över tid. I de fall där resultatet kan delas upp på olika avdelningar/enheter jämförs dessa. Detta för att upptäcka skillnader inom verksamheten och identifiera vad som behöver förbättras var och vad man kan lära av de som lyckats bra.

I den redovisade måluppföljningen har förvaltningen angett resultaten med könsuppdelad statistik så långt det är möjligt. På detta sätt synliggörs både likheter och skillnader mellan könen och kan på så sätt utgöra underlag för förbättringar. Utfallssymbolen är dock angiven utifrån det sammantagna resultatet.

För att få en mer rättvis bild av måluppfyllelsen hänvisas till tabellen för respektive delmål samt tillhörande analyser.

Förbättra

Utifrån analysen och verifiering eller avfärdande av möjliga orsaker till eventuella resultatavvikelser tas åtgärder för förbättringar fram för att förbättra resultaten.

Orsaker kan bero på externa omvärldsfaktorer, så som t.ex. demografi, lagstiftning och på interna faktorer så som t.ex. arbetssätt, ledarskap och kompetens. De externa faktorerna kan inte påverkas, det är endast de interna faktorerna som går att ha ett direkt inflytande på. Hur kan arbetssättet förändras för att få ett bättre resultat

Förvaltningen tar fram förbättringsåtgärder utifrån analysen för att uppnå målen och kunna åstadkomma förbättringar och utveckling. Det är viktigt att de förbättringsåtgärder som genomförs följs upp och utvärderas för att säkerställa att de har effekt och målen uppnås.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja