Gå till innehåll

Politisk organisation

Politisk organisation med alla nämnder och utskottFörstora bilden

Den politiska organisationen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer vårgårdaborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktiges ansvar är de strategiska frågorna. Vad avser den årliga verksamhetsplanen beslutar fullmäktige om mål och riktlinjer för verksamheten, samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Fullmäktige ska även vara ett forum för idéer, debatt och information. Kommunfullmäktige tar initiativ till samhällsutveckling bland annat genom att belysa frågor i fullmäktigeberedningar som bereds av kommunfullmäktiges presidium.

Varje år följer Kommunfullmäktige upp hur det går med de beslut som har tagits baserat på förslag från olika beredningar. Kommunfullmäktige väljer också vilka som ska vara med i Kommunstyrelsen och styrelsen för kommunens bolag. Revisorerna för kommunen är valda av och berättar direkt för fullmäktige hur det går med revisionen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den politiska instans som har hand om den dagliga verksamheten. Styrelser och nämnder är ansvariga för de områden som kommunfullmäktige beslutar och de uppgifter som ålagts dem enligt lag. Förutom kommunstyrelsen måste en kommun ha en valnämnd, en revision samt en överförmyndare/överförmyndarnämnd.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen har uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i det helägda bolaget och kommunalförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har beredningsansvar för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd i Vårgårda kommun och svarar därmed för all verksamhet och för förvaltningens personal.

Kommunstyrelsen styr och följer upp verksamheten med hjälp av mål och resultatuppföljning. Förutom genom redovisningar i uppföljningar, har kommunstyrelsen en Plan för intern kontroll där uppföljning görs. En väl genomarbetad intern kontroll bidrar till en effektiv och säker verksamhet med god ekonomisk hushållning, vilket är en viktig del i en väl fungerande styrning och uppföljning.

Varje år tar förvaltningen också fram en Lokalförsörjningsrapport med verksamheternas lokalbehov, denna ligger som grund för investeringsbudget.

Servicenämnder

Vårgårda och Herrljunga kommuner har två gemensamma servicenämnder med verksamhetsstödjande funktioner. Vårgårda kommun är värdkommun för servicenämnd ekonomi/personal och Herrljunga kommun är värdkommun för servicenämnd IT/växel/
telefoni.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja