Gå till innehåll

Kommunstyrelsens ordförande

Förstora bilden

© Bengt Hilmersson

Vårgårda kommun fortsätter att växa starkt i ett Sverige som inte haft så liten befolkningstillväxt på över 20 år. 105 nya bostäder blev klara varav 23 på landsbygd, vilket är oerhört glädjande i lågkonjunkturen. I Vårgårda ökar befolkningen procentuellt femte snabbast i Västra Götaland och fortsätter att ha ett födelseöverskott och en ung befolkning. Detta gör att befolkningen i arbetsför ålder ökar och bristen på kompetens är förhållandevis liten för att vara en landsbygdskommun. Det är nu tydligt hur viktigt det är för en kommun att ha tillväxt, för det ger både mer skatteintäkter, bättre kompetensförsörjning och fler som delar på investeringskostnaderna.

2023 präglades av påverkan av kriget i Ukraina som bl a förändrat handelsrutterna och därmed gett en stark inflation, ökade räntor och höga energipriser. Det har också starkt påverkat ekonomin i kommunen, och en ändringsbudget antogs för första gången i våras för att försöka möta de ökade kostnader som kommunens verksamhet hade. Så här när man har bokslutet i handen kan man konstatera att pengarna räckte inte, och förvaltningen går med ett rejält negativt resultat. Förutom inflationen så har pensionskostnaderna ökat enormt mycket och starkt bidragit till det svaga resultatet. Ökade skatteintäkter och ökad befolkning stärkte upp resultatet.

Måluppfyllelsen är också fortsatt svag. Resultaten i skolan är inte vad vi önskar trots att Vårgårda har genomsnittliga resurser. Bristen på mark att bygga på är fortsatt stor, men efterfrågan på att bygga har i och med konjunkturen minskat också, särskilt när det gäller bostäder. Troligen kommer det minskade byggandet visa sig i att kommunens befolkningsökning inte kommer vara så stark den närmaste tiden. En minskad andel ekologiska råvaror i kosten är en konsekvens av ekonomin, och då valde Alliansen att försöka upprätthålla andelen svenska råvaror. Det är också svårt att hitta fordon för gasdrift och det påverkar andelen fossilfria bilar då det inte finns tillgång till laddning av elbilar i alla verksamheter. Kommunen lyckas inte heller få så bra resultat i omsorgen heller. Några ljuspunkter finns, t ex fler som klarar gymnasiet, minskad energiförbrukning, ökad andel heltidsanställningar och lägre sjukfrånvaro.

Investeringsnivån fortsätter att vara hög. 2023 investerade kommunen över 100 miljoner. Kesbergets förskola börjar närma sig färdigställande och då har Vårgårda ytterligare en förskola med åtta avdelningar. Den ersätter Björkhyddan, Kesbergs förskola och Västerbo. Bygget av musikskola i anslutning till Kulturen startade under året. Den beräknas kunna tas i bruk hösten 2024. Under året har också partnering för nybyggnation i anslutning till Kullingshemmet startats. Projekteringen pågår för fullt och i första etappen beräknas det bli 63 platser. Tillbyggnaden av Vårgården blev klar under året också. Dessutom har renovering skett i Nårunga skola.

Planering av nya områden för byggnation fortsätter. Under året antogs fördjupad översiktsplan ”Småstaden Vårgårda 2040” och den är bra vägledning för fortsatt tillväxt. Runt omkring småstaden är det mycket åkermark, och när exploatering sker bör det finnas en genomtänkt strategi för att ta tillvara på marken så mycket som möjligt. Två nya detaljplaneområden för verksamhet har startats, Vårgårda Östra, utmed väg 181 och Vårgårda Västra norr om Flygaren bredvid E20. En detaljplan för bostäder, Mjölnaren, har antagits. Här finns också plats för den av regionen planerade nya vårdcentralen. I samverkan med de mest elförbrukande företagen i Vårgårda har kommunen startat ett projekt kallat 3F (Förnybart, flex och företagande) med avsikten att i väntan på att elnätet förstärks kunna fördela den el som finns tillgänglig på ett bättre sätt så att topparna i förbrukningen undviks. Det handlar också om att ta vara på möjligheter till egenproduktion genom t ex solceller och att sälja el till sin företagsgranne när produktionen finns.

I juni slutade kommunchef Lars Björkqvist efter 12 år som kommunchef och gick i pension. Vårgårda kommun fick många sökande till tjänsten och efter en process anställdes Ann-Charlotte Lilja som kommundirektör i augusti. Jag vill tacka henne, och alla andra som arbetar i Vårgårda kommun för ännu ett år av utveckling. Tillsammans har vi ju det finaste jobbet man kan ha, nämligen att serva Vårgårda kommuns invånare. Stort tack också till mina politiska kollegor som i de flesta fall tar sin fritid för att hjälpa till att utveckla Vårgårda till det bättre.

Bengt Hilmersson

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja