Gå till innehåll

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Vårgårda kommun har de senaste åren haft en stark befolkningsutveckling som mattats av något de två senaste åren. Befolkningsökningen tillsammans med högre lönesummor och fler arbetade timmar har bidragit till högre skatteintäkter och intäkter från generella statsbidrag och utjämningssystem. Antalet invånare ökade under 2023 även om det nu sker i lägre takt.

Befolkningsutvecklingen har också inneburit utmaningar inom olika verksamhetsområden. Detta märks blan annat inom förskola och skola. Antalet invånare i dessa åldersgrupper har ökat i flera år men nu märks minskning av antalet yngsta invånare i åldrarna 0-6 år. Den demografiska utvecklingen kommer att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver.

Kommunens invånarantal uppgick den 31 december 2023 till 12 384 vilket är en ökning med 116 personer jämfört med året innan. Kommunen har haft en stark befolkningsökning som mattats av 2022 och 2023. Andelen och antalet barn i åldrarna 0-6 år minskar för andra året i rad medan andelen 7-17-åringar fortsätter att öka. Mellan åren 2016 och 2021 ökade befolkningen i genomsnitt med 169 invånare årligen. Invånarnas medelålder är 41,5 år, jämfört med 41,7 år i riket.

Vårgårda kommun är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av befolkningen. Då kommunen har ett attraktivt näringsliv och bra kommunikationsmöjligheter så pendlar många till Vårgårda kommun från andra kommuner. För att stimulera till ökad inflyttning är det viktigt att kommunen skapar attraktiva boendemiljöer både i tätorten men även på landsbygden.

Åldersstruktur 2023

Ålderstruktur 2023

Diagram: Åldersstruktur 2023 i Vårgårda kommun

Vårgårda kommun hade 2023-12-31 totalt 153 personer som var öppet arbetslösa. Motsvarade siffra 2022 var 124 personer vilket innebär att arbetslösheten har ökat med 29 personer. Den öppna arbetslösheten motsvarar 2,5 (2,1) procent av den registerbaserade arbetskraften. För riket låg arbetslösheten på 3,4 procent av registrerad arbetskraft och för Västra Götaland på 2,9 procent. Personer i program med aktivitetsstöd uppgick 2023-12-31 till 143 (175) stycken. Bland ungdomar (18-24 år) var 21 (10) personer öppet arbetslösa 2023-12-31.

I början av året antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort – en plan som ger uttryck för hur kommunen vill att tätorten och dess omgivning utvecklas de kommande åren. Det är en tydlig bild som vuxit fram där vi tillsammans vill utveckla de styrkor som finns i tätorten, med arbetsplatser längs kommunens starka infrastrukturstråk och nära kopplingar till natur och rekreation.

Den fördjupade översiktsplanen kommer påverka den fysiska planeringen under många år, men redan nu märker kommunen att intressen för vissa i planen utpekade områden ökar. Detta har resulterat i nya arbeten med detaljplaner för verksamhetsmark i de områden som är aktuella i planen – längs med E20 och väg 181.

Under året blev sammanlagt 105 bostäder inflyttningsklara i kommunen, 82 i tätorten och 23 på landsbygden. Färdigställande av bostäder föregås av bygglov, vilket gör att förvaltningen befarar att resultat riskerar att försämras 2024.

Den nya detaljplanen för Mjölnaren har antagits. Planen innehåller en ny vårdcentral, som ersättning för den befintliga och möjlighet att förtäta byggnationen där vårdcentralen är belägen idag. Förhoppningen är att det kan ge ett välkommet tillskott av bostadsbyggnation de närmaste åren.

Planeringen av utökningen inom vatten- och avloppsanläggningarna har pågått i flera år. Förstärkning har skett för leverans av vatten och under året har förvaltningen kunnat presentera utredningar och förslag på nytt vattenverk. Även reningsverket står inför kommande investeringar samtidigt som behovet av underhåll i det befintliga ledningsnätet dras med stora behov. Liksom med andra frågor tydliggörs vikten av att fatta väl avvägda beslut inför framtiden som säkrar kommunens tillgång till tjänsterna samtidigt som det sker på ett så effektivt sätt som möjligt.

Kommunen har ett systematiskt och förankrat arbete med miljömässig hållbarhet och antog också nya Klimatlöften under året. Klimatlöftena består av konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som om de genomförs förväntas ge stor utsläppsminskning. Kommunen ansvarar för att de antagna klimatlöftena genomförs under perioden och de olika verksamheterna har en viktig roll i genomförandet av åtgärderna.

Miljöberedningen har startat upp sitt arbete, Arbetet ska utmynna i en ny miljöstrategi som ska antas av fullmäktige 2024.

Frågor om el, effekt och överföringskapacitet i elnätet har varit i fokus. Arbetet med att utreda och diskutera vidare har fortsatt under året. 2022 genomfördes med hjälp av en konsult en dialog med de 15 största elförbrukande företagen för att tillsammans med både dessa och elnätsägaren (Vattenfall) utreda hur situationen är i Vårgårda. Utredningen visar att det är viktigt att snarast vidta ett antal åtgärder tillsammans med berörda aktörer (näringslivet, grannkommuner, Vattenfall) för att säkerställa en fortsatt god möjlighet för både befintliga verksamheter att utvecklas och för nya företag att i framtiden etablera sig. Arbetet fortsätter 2024 under ledning av kommunen och COI.

Koldioxidbudget Vårgårda

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019 ska en förenklad koldioxidbudget för Vårgårda kommun redovisas. Beräkningsmodellen som används i den koldioxidbudget som Västra Götalandsregionen har tagit fram kan även användas för kommuner. Denna koldioxidbudget siktar på att uppfylla målet för maximalt två graders uppvärmning utifrån Parisavtalet. Observera att beräkningsmodellen och det resultat som visas i diagramform har ett globalt rättviseperspektiv och därmed bygger på antagandet att samtliga människor i världen har en lika stor utsläppsbudget från 2022 och framåt.

I den nationella emissionsdatabasen (RUS) sammanställs all tillgänglig utsläppsdata för alla växthusgaser i Sverige. Utsläppen är omräknade till koldioxidekvivalenter. I Vårgårda som geografiskt område visar denna data att utsläppen successivt har minskat de senaste åren. En särskilt stor minskning kunde noteras i transportsektorn under 2020. (Fig. 1) Troligen berodde det på att resandet med bil, särskilt arbetspendlandet, under pandemin då minskade. Under 2021 vände dock utsläppen för transporter, liksom de totala utsläppen, uppåt igen.

Växthusgaser alla totalt, Avfalll renderar mes, ca 33 000 ton/år 2023Förstora bilden

Växthusgaser alla totalt

Fig. 1. Total mängd utsläpp av växthusgaser omvandlat till koldioxidekvivalenter fördelat på olika utsläppssektorer/verksamheter i den geografiska kommunen Vårgårda. Data från nationella emissionsdatabasen RUS. https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/ Länk till annan webbplats.

Utifrån denna utsläppsdata är det möjligt att för respektive geografiskt område (län eller kommun) göra en uppskattning av om respektive område håller sig inom en för området särskilt beräknad koldioxidbudget. En sådan uppskattning för hela Västra Götalandsregionen gjordes på uppdrag av VGR 2019 och utifrån den beräkningsmodellen går det att för alla kommuner göra en uppskattning av återstående utsläppsutrymme av växthusgaser för samtliga verksamheter som finns inom respektive geografiskt område. Vad denna uppskattning innebär för Vårgårdas del går att utläsa av grafen nedan (Fig. 2). Om utsläppen för 2022 och 2023 blir lika stora som de var 2021 återstår i så fall fram till och med 2029 sex år till av liknande utsläpp innan utsläppsutrymmet beräknas vara slut. Om de årliga utsläppen ökar så minskar däremot tiden fram tills koldioxidbudgeten är slut. Ju mer de årliga utsläppen minskar desto längre räcker den lokala utsläppsbudgeten.

Koldioxidbudget Vårgårda kommunFörstora bilden

Koldioxidbudget Vårgårda kommun

Fig. 2. Utsläppsdata från nationella emissionsdatabasen RUS. https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/ Länk till annan webbplats. Koldioxidbudgeten beräknad utifrån Västra Götalandsregionens totala utsläppsutrymme omvandlad till Vårgårdas utsläppsutrymme för att klara målen i Parisavtalet. Modell framtagen på uppdrag av VGR. (KOLDIOXIDBUDGET 2020-2040 VÄSTRA GÖTALANDSREGION, 2019-05-31, Uppsala Universitet, Kevin Anderson, Jesse Schrage, Isak Stoddard, Aaron Tuckey & Martin Wetterstedt)

Kommunen har ett aktivt samarbete med ortens företag genom nätverket Center of Innovation (COI), som bildades 1994. COI har en tjänsteperson anställd och driver näringslivsfrågor i kommunen.

Vårgårda kommun har ett gott näringslivsklimat vilket återspeglas i Svenskt Näringslivs ranking avseende näringslivsklimatet. 2023 placerade sig Vårgårda kommun återigen på en förstaplats av landets 290 kommuner. Kommunens tjänstepersoner har under lång tid fått ett väldigt gott betyg från kommunens företagare i bemötande, service och hur kommunen jobbar med upphandling. Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag.

2023 registrerades 77 nya företag i Vårgårda kommun, varav 17 också var registrerade som arbetsgivare. Nyföretagandet är av stor betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen, eftersom nya företag skapar tillväxt, sysselsättning och export.

Födelsetalen har sjunkit de två senaste åren, vilket medfört att antalet barn inom förskolan minskat. Enligt gällande prognoser visar kommande tioårsperiod stabila volymer för kommunen som helhet.

De kommunala förskolorna arbetar med att synliggöra samtliga läroplansmål och öka förskolans likvärdighet. Målet är att det systematiska kvalitetsarbetet ska tydliggöras utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och kollegialt lärande. För läsåret 23/24
kommer särskilda kompetensinsatser riktas mot förbättrad språkutveckling och medveten lärmiljö.

Skolorna fortsätter arbetet inom de tre fokusområdena professionsutveckling, stöd och ökad närvaro. Föregående läsår genomfördes flera utbildningsinsatser och föreläsningar kring områdena, men från och med detta läsår sker arbetet i högre grad enhetsvis. Kommunövergripande sker även riktade satsningar kring språk- och läsinlärning inom hela verksamhetsområdet.

För att kunna ge alla barn och elever bästa tänkbara förutsättningar för ökade kunskaper och ett bra liv, sker kontinuerlig samverkan med många aktörer. Dels genom riktade insatser i samverkan med socialtjänst och kultur och fritid, dels genom olika projekt med företagare och näringsliv.

Sedan flera år tillbaka har det skett en systematisk satsning inom gymnasieskolan på skolans elevhälsoarbete för att nå den politiska målsättningen kring fullföljda studier. De senaste åren har arbetet i hög utsträckning fokuserats kring elevhälsans samverkan med andra instanser, bland annat socialtjänst och vård. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta framgent.

Fortsatt arbete sker inom gymnasieskolan kring elevinflytande, närvaro och värdegrund. Många elever har högre frånvaro nu än innan pandemin. Skolan utvecklar därför sina rutiner kring frånvaroutredningar.

Kommunen tillämpar den så kallade blandmodellen för redovisning av pensionsskuld. Detta innebär att den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen under ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad och skulden är beräknad inklusive särskild löneskatt.

Pensionsåtagande

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Pensionsförpliktelser

 

Avsättning inkl. särskild löneskatt

8,9

9,4

Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt

202,8

208,6

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring

21,2

9,2

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse

-

-

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)

233,0

227,2

  

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

 

Totalt pensionsförsäkringskapital

28,8

11,2

varav överskottsmedel

3,2

2,8

Totalt kapital pensionsstiftelse

-

-

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)

-

-

Summa förvaltade pensionsmedel

28,8

11,2

  

Finansiering

 

Återlånade medel

204,2

216,0

Konsolideringsgrad (procent)

12,4

4,9

Vårgårda kommunkoncerns totala låneskuld i bokslut 2023 uppgick till 849 mnkr. I koncernen ingår de två låntagarna Vårgårda Bostäder AB med en andel på 53 procent (449 mnkr) och Vårgårda kommun med andel på 47 procent (400 mnkr). Den genomsnittliga räntan de senaste 12 månaderna uppgår till 2,3 procent och räntekostnaderna till 17,6 (6,8 mnkr). Vårgårda bostäder har lån på 50 mnkr hos SEB och 399 mnkr hos Kommuninvest. Vårgårda kommun har sin låneportfölj hos Kommuninvest.

Kommunkoncernens nettoskuld 2023

Kommunkoncernens nettoskuld 2023Förstora bilden

Kommunkoncernens nettoskuld 2023

Skuldportföljen hos Kommuninvest visar en genomsnittlig kapitalbindning på 1,32 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,75 år. Av portföljen har 55,57 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 51,19 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 69,96 procent av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

Ränterisken för Vårgårda Bostäder AB definieras i bolagets finanspolicy samt säkringsdokumentation. Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker.

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter använder Vårgårda Bostäder AB finansiella derivatinstrument, så kallade ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden.

Per bokslutsdagen finns ränteswapar som totalt uppgår till 333 mkr (333). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,43 år (4,17) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,74 % (1,38). Marknadsvärdet på ränteswaparna uppgår till 26,8 mkr (44,4).

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja