Gå till innehåll

Balansräkning

BalansräkningKoncernen

Kommunen

(mnkr)

Not

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Budget 2023

Tillgångar

      

Anläggningstillgångar

      

Immateriella anläggningstillgångar

10

1,5

1,5

0,2

0,1

-

Materiella anläggningstillgångar

11,12

1 263,9

1 344,0

828,4

907,5

884,5

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

 

1 170,6

1 188,8

742,8

761,5

 

varav maskiner och inventarier

 

48,6

58,2

44,1

53,2

 

varav övriga materiella anläggningstillgångar

 

44,7

97,0

41,6

92,5

 

Finansiella anläggningstillgångar

13

30,3

31,1

35,0

35,9

35,1

Summa anläggningstillgångar

1 295,7

1 376,6

863,6

943,5

919,6

       

Bidrag till statlig infrastruktur

14

-

-

-

-

Omsättningstillgångar

      

Förråd/exploatering

14

2,8

2,4

2,7

2,4

2,5

Fordringar

15

109,9

127,2

107,6

124,6

65,0

Kortfristiga placeringar

 

-

-

-

-

-

Kassa och bank

16

76,8

50,4

76,8

48,1

58,8

Summa omsättningstillgångar

189,5

180,0

187,2

175,0

126,3

Summa Tillgångar

1 485,2

1 556,6

1 050,8

1 118,5

1 045,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

      

Eget kapital

      

Årets resultat

 

37,0

6,4

36,7

6,1

16,9

Resultatutjämningsreserv

 

5,0

5,0

5,0

5,0

 

Övrigt eget kapital

 

363,4

397,1

371,6

405,0

390,9

Summa eget kapital

17

405,4

408,5

413,4

416,2

407,8

Avsättningar

18

 

Avsättningar för pension och likn förplikt

 

9,0

9,0

9,0

9,4

9,3

Andra avsättningar

 

38,8

40,8

46,0

46,7

31,7

Summa avsättningar

47,8

49,8

55,0

56,1

41,0

Skulder

      

Långfristiga skulder

19

834,7

896,4

386,9

447,4

380,0

Kortfristiga skulder

20

197,3

201,9

195,6

198,8

217,1

Summa skulder

1 032,0

1 098,3

582,5

646,2

597,1

Summa eget kapital, avsättn och skulder

1 485,2

1 556,6

1 050,8

1 118,5

1 045,9

       

Panter och ansvarsförbindelse

21

     

Borgensåtagande

 

5,2

4,1

404,2

402,9

 

Pensionsförpliktelser inkl särskild löneskatt

 

202,8

208,6

202,8

208,6

 

Förvaltade fonder

 

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Tabell: Vårgårda kommun och kommunkoncernens balansräkning

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja