Gå till innehåll

Avgiftsfinansierad verksamhet

I Vårgårda kommun finns det två avgiftsfinansierade verksamheter som särredovisas. Det är Renhållningsverksamheten och Vatten- och avloppsverksamheten.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt driften av avfallshandläggningen Tumberg, vilken drivs tillsammans med Herrljunga kommun.

Renhållningen redovisar ett underskott 0,9 mnkr för budgetåret 2023. Högre entreprenadkostnader samt engångskostnader för inköp av kärl och containrar vid återvinningsstationer för insamling av hushållsförpackningar bidrar till ett underskott.

Renhållningen har under året budgeterat för ett underskott på 0,6 mnkr för att minska kommunens skuld till renhållningskollektivet. Sammantaget redovisar avgiftskollektivet ett underskott för 2023 på 0,9 mnkr som resultatreglerats mot särskilt balanskonto för renhållningskollektivet.

År, tkr

Ingående balans

Årets resultat

Utgående balans

2018

2 518

911

3 429

2019

3 429

-1 528

1 901

2020

1 901

-2 440

-539

2021

-539

1 540

1 001

2022

1 001

-44

957

2023

957

-925

32

Vatten- och avloppsverksamhet

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,9 mnkr för budgetåret 2023. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster under delar av året. Enheten har även haft lägre kostnader för reparationer och underhåll då mycket av det löpande arbetet på reningsverket och vattenverket har genomförts i egen regi istället för att köpa in externa tjänster. Ett nytt avtal för slam bidrar även till det positiva resultatet då det nya avtalet genererat lägre entreprenadkostnader under hösten 2023.

Resultaträkning

(mnkr)

Not

Utfall 2022

Utfall 2023

Budget 2023

Verksamhetens intäkter

4

20,1

22,5

20,9

Verksamhetens kostnader

5

-16,9

-17,8

-17,0

Avskrivningar/Nedskrivningar

6

-2,7

-3,1

-3,0

Verksamhetens nettokostnader

0,4

1,6

0,9

Finansiella intäkter

 

-

-

-

Finansiella kostnader

9

-0,6

-0,7

-0,9

Resultat före avsättning

-0,2

0,9

0,0

Till resultatfond

 

0,2

-0,9

-

Justerat årets resultat

0,0

0,0

0,0

Tabell: Vatten- och avloppsverksamhetens resultaträkning

Balansräkning

 

Utfall 2022

Utfall 2023

Tillgångar

  

Anläggningstillgångar

55,2

60,9

Summa anläggningstillgångar

55,2

60,9

Omsättningstillgångar

0,0

0,0

Summa omsättningstillgångar

0,0

-

Summa tillgångar

55,2

60,9

   

Eget kapital, avsättningar och skulder

  

Ingående eget kapital

0,0

0

Årets resultat

0,0

0

Summa eget kapital

0,0

-

Långfristiga skulder

52,0

58,5

Kortfristiga skulder

3,2

2,4

Summa skulder

55,2

60,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

55,2

60,9

Tabell: Vatten- och avloppsverksamhetens balansräkning

Sammantaget redovisar avgiftskollektivet ett överskott för 2023 på 0,9 mnkr som resultatreglerats mot särskilt balanskonto för VA-kollektivet. I tabellen nedan visas VA-kollektivets ekonomi mellan åren 2018-2023 i tkr.

År

Ingående balans

Årets resultat

Utgående balans

2018

857

145

1 048

2019

1 048

-2 328

-1 280

2020

-1 280

-1 117

-2 397

2021

-2 397

-626

-3 022

2022

-3 022

-221

-3 243

2023

-3 243

854

-2 389

Tabell: Vatten- och avloppsverksamhetens ekonomi åren 2018-2023

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja