Gå till innehåll

Investeringsredovisning

(mnkr)

Urspr budget
2023

Om-budget År

Budget
2023

Utfall
2023

Av-vikelse 2023

Prognos okt 2023

Skattefinansierade investeringsutgifter

   

  

Investeringsobjekt <3 mnkr

   

  

Inventarier

4,3

4,2

8,5

4,0

4,5

5,9

Reinvestering

4,0

1,0

5,0

0,0

5,0

5,0

Underhåll

14,9

1,9

16,8

15,2

1,6

16,6

Lokalanpassningar

2,7

0,8

3,5

6,1

-2,7

3,5

Utredning GC-bro Kyllingsån

0,0

0,3

0,3

0,1

0,2

0,1

Tekniska Installationer

3,0

0,0

3,0

0,4

2,6

3,5

Skattefinansierade inv obj <3 mnkr

28,8

8,2

37,0

25,7

11,2

34,5

Investeringsobjekt >3 mnkr

   

  

Inventarier nytt äldreboende

0,0

0,0

0,0

0,5

-0,5

0,0

Nytt äldreboende

2,5

2,4

4,9

3,4

1,6

2,9

Om- & Tillbyggn Fridhem

0,0

0,5

0,5

2,9

-2,4

2,9

Utökning platser Vårgården

0,0

7,9

7,9

6,7

1,2

6,7

Musikskola Kulturen

0,0

13,3

13,3

12,3

1,0

10,0

Förskola Centrum

0,0

76,7

76,7

41,9

34,9

45,0

Ventilation Sundler

0,0

6,0

6,0

0,5

5,4

0,5

Förskola Hol

0,5

-0,5

0,0

0,5

-0,5

0,5

Ombyggn Fridhem mottagnkök

1,0

0,2

1,2

0,4

0,8

0,7

Ny idrottshall tätorten

0,5

0,0

0,5

0,0

0,5

0,3

Ombyggn Asklanda mottagnkök

0,0

0,0

0,0

0,3

-0,3

0,0

Sporthall återinvestering

0,0

2,2

2,2

1,6

0,7

1,5

Investering >3 mkr

4,5

108,7

113,2

71,0

42,2

70,9

Avgiftsfinansierade investeringsutgifter

   

  

Investeringsobjekt VA

   

  

Vattenverk, utökning

0,0

8,3

8,3

0,2

8,1

0,6

Blåsmaskiner, reningsverk

0,0

0,0

0,0

0,5

-0,5

0,0

Polymer storsäck, reningsverk

0,5

0,0

0,5

0,0

0,5

1,0

Hjultorps ARV reningsv. utökn.

2,0

0,0

2,0

0,9

1,1

0,8

Ny återvinningscentral

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

Invent och maskiner VA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grävmaskin VA

0,0

0,0

0,0

1,2

-1,2

0,0

Hjullastare VA

0,0

0,0

0,0

0,3

-0,3

0,0

Carport VA gata park

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VA renov, anl o ledn nät

0,0

0,0

0,0

0,3

-0,3

0,0

Vattenkiosk

0,0

0,0

0,0

0,2

-0,2

0,0

Fågelvägen enl underhållsplan

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ventiler, utbyte trasiga VAV

1,1

0,0

1,1

1,7

-0,6

2,0

Kempeg, renov VSD enl u-pl

7,4

0,0

7,4

2,6

4,8

4,6

Dagvatten, öka kapacitet i Vga

1,0

0,0

1,0

0,2

0,8

0,6

E20 Dagvatten Vänersborgsv

0,0

0,0

0,0

0,1

-0,1

0,0

Flödesmätarbrunn

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Slamavvattnare

1,5

0,0

1,5

0,3

1,2

0,5

Ringgatan Dagvatten

0,0

0,0

0,0

0,3

-0,3

0,0

Renovering spill skogsgatan

0,0

0,0

0,0

0,1

-0,1

0,0

Brandposter VA

0,0

0,0

0,0

0,4

-0,4

0,0

VA-verk o pumpstationer

1,2

0,0

1,2

0,5

0,7

0,8

Borrn +renov brunn Algutstorp

0,0

0,0

0,0

0,5

-0,5

0,0

Vattendom brunn B7 Algutstorp

1,0

0,0

1,0

0,2

0,8

0,6

V-ledning till vattentorn

0,0

0,0

0,0

0,2

-0,2

0,0

Fiber pumpstationer

0,0

0,0

0,0

0,3

-0,3

0,0

Avgiftsfinansierade inv obj >3 mkr

15,7

9,3

24,9

10,9

14,0

11,5

Kommunalt VA Horla

0,0

9,9

9,9

0,3

9,6

0,3

Anslutningsavgifter VA

0,0

0,0

0,0

-3,5

3,5

-3,0

VA till Rasta

5,5

-2,0

3,5

1,7

1,9

1,6

Anslutningsavg VA

5,5

8,0

13,5

-1,5

14,9

-1,0

Exploateringsinvesteringar

      

Exploatering Flygaren

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Exploatering Fagrabo

0,0

0,0

0,0

0,2

-0,2

0,0

Exploateringar

0,0

0,0

0,0

0,3

-0,3

0,0

Summa investeringar

54,5

134,2

188,6

106,4

82,1

115,9

Tabell: Vårgårda kommuns investeringsredovisning

Ombudgetering och tilläggsanslag 2022--2023

  • Tilläggsanslag ny förskola i tätorten, 14 mnkr, KF 23-03-08, § 35
  • Ombudgetering 2023, 120,160 mnkr, KF 23-04-05, §47

Investeringsprojekt <3 mnkr

Investeringsanslag för mindre poster (<3 mnkr) som utförts år 2023 innehåller projekt inom lärande, omsorg, samhällsbyggnad och kommunövergripande. Av total budget på 37 mnkr har 25,7 mnkr nyttjats och en del av överskottet kommer att behöva föras över till år 2024 eftersom projekten inte slutförts på grund av långa leveranstider. Under 2023 har Vårgårda kommun bland annat genomfört investeringar på Fridhemskolan och i kylrummet på Gullhögskolan.

Investeringar >3 mnkr

För de större investeringarna (> 3 mnkr) nyttjades 71 mnkr av de totalt 113,2 mnkr som fanns budgeterade. De flesta projekt är pågående och behöver ombudgeteras till nästkommande år. Arbetet med om- och tillbyggnad Fridhem är klart och har totalt kostat 8,9 mnkr vilket är 2,4 mnkr mer än budgeterat.

Avgiftsfinansierade investeringar

Investeringar inom VA och renhållningen finansieras via avgifter. VA-verksamheten hade 23,9 mnkr i budget och ett utfall på 10,9 mnkr. En del av överskottet kommer att behöva ombudgeteras då arbetet med renovering av Kempegatan och utökning av vattenverket pågår. Under 2023 har anslutningsavgifter VA ett utfall på 3,5 mnkr. Anslutningsavgifterna består till största delen av industrianslutningar från Flygaren men även några småhustomter.

Renhållningens budget för projektet ny återvinningscentral har under året inte nyttjats på grund av långa leveranstider och en del av budgeten kommer att behöva ombudgeteras till 2024 då arbetet är pågående.

Avslutade projekt

Under 2023 har två större projekt avslutats och aktiverats, om- och tillbyggnad Fridhem och utökning platser Vårgården. Om- och tillbyggnad Fridhem har totalt kostat 8,9 mnkr vilket är 2,4 mnkr mer än budgeterat. De ökade kostnaderna beror på tillkommande markarbeten för dränering av vatten, tjäle i marken samt att lera i marken fick ersättas med annat material. Utökning av platser på Vårgården har kostat 9,6 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Den främsta anledningen till att ombyggnationen av arbetet med Vårgården blev billigare beror på att endast fem nya lägenheter byggdes och den sjätte lägenheten tillskapades genom att renovera och bygga om i de befintliga lokalerna.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja