Gå till innehåll

Noter

Vårgårda kommun följer i allt väsentligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen (Lag 2018:597) men även de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Dessa rekommendationer tillämpas även i möjligaste mån på VA-redovisningen.

Sammanställda räkenskaper

Enligt RKR R16 har kommunen skyldighet att upprätta sammanställda räkenskaper om särskild ekonomisk betydelse föreligger, om den kommunala koncernens omsättning av företagets omsättning eller omslutning överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. I Vårgårda kommuns sammanställda räkenskaper ingår förutom Vårgårda kommun även det helägda bolaget Vårgårda Bostäder AB.

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Bokslutet baseras på Vårgårda kommuns värderings-och avskrivningsprinciper. Interna transaktioner har eliminerats.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För att aktiveras som investering måste den materiella anläggningstillgången vara avsedd för stadigvarande bruk, ha en livslängd på minst tre år och anskaffningsvärde över 1 prisbasbelopp. Avskrivningar och internränta bokförs den månad investeringen aktiveras. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med avskrivningstid enligt nedan tabell.

Avskrivningstider

 

Datorer och servrar

3-5 år

Övriga maskiner och inventarier

5-20 år

Fordon

5-10 år

Verksamhetsfastigheter

10-33 år

Fastigheter för affärsverksamhet

20-33 år

Markanläggningar

20-50 år

Mark

Ingen avskr

Immateriella tillgångar

5 år

Tabell: Avskrivningstider för olika materiella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

RKR R3 har tillämpats vid klassificering, redovisning, värdering, avskrivning samt upplysning av immateriella tillgångar. Kommunen har endast förvärvade anläggningstillgångar. Anläggningstillgången ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett prisbasbelopp (48 300 kr) och en varaktighet av minst tre år för att aktiveras. Avskrivningstiden är 5 år.

Komponentuppdelning tillämpas från 2014 och samtliga gamla anläggningar har gjorts om till komponenter. Detta innebär att RKR R4 följs.

Redovisning av intäkter

Skatteintäkter, statsbidrag och generella bidrag redovisas i enlighet med RKR R2. Periodisering av statsbidrag och generella bidrag har gjorts enligt anvisningar i RKR R2.

Verksamhet gällande flyktingar finansieras av statliga medel från Migrationsverket. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Vårgårda kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret. Redovisningen av statliga medel från Migrationsverket avviker mot RKR R2.

Någon avräkning har inte gjorts 2023 och har därmed inte påverkat resultatet.

Upplysning om investeringsredovisningens uppbyggnad samt ekonomistyrningsprinciper

Investeringsredovisningen visar årets utgifter för avslutade samt pågående investeringsprojekt. Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om investeringsbudget och flerårsplan.

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget per projekt när det gäller de större investeringsprojekten (>3 mnkr). Lokalförsörjnings- och underhållsplaner ligger till grund för den beslutade investeringsbudgeten. För mindre löpande lokalförsörjning- och underhåll finns medel avsatta i investeringsbudgeten årligen.

För investeringsobjekt understigande 3 miljoner kronor beslutar kommunfullmäktige om årlig investeringsram för kommunstyrelsen/servicenämnden. Inom erhållen investeringsram disponerar kommunstyrelsen/servicenämnden anslagen.

Kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget år 2023:

 • Skattefinansierade investeringsobjekt >3 mnkr
 • Skattefinansierade investeringsobjekt <3 mnkr
 • Avgiftsfinansierade investeringar
 • Exploateringsinvesteringar

Ombudgetering mellan år prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovisningen. Kommunen har under år 2023 omklassificerat leasingavtal som avser lös egendom och har en nyttjandeperiod som sträcker sig längre än tre år.

Internredovisning

Eget arbete som är kopplat till investeringar redovisas som en investeringsutgift övriga interna kostnader redovisas som en driftkostnad.

Leasing

Leasingavtal ska enligt RKR R5 klassificeras och redovisas som operationellt och finansiellt avtal, varav finansiell leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen. Vårgårda kommun redovisar den del av lös egendom som klassificeras som finansiell leasing från och med januari 2023. Räkenskaperna för år 2022 har justerats.

Vårgårda kommun gör avsteg från RKR R5 när det gäller hyra av lokal som klassificeras som finansiell leasing. De fastigheter som Vårgårda hyr och eventuellt skulle kunna klassas som finansiell leasing är ett LSS boende och två korttidsvistelse/boende, dessa hyr kommunen av Vårgårda bostäder AB. Det bokförda värdet uppgår till 18,1 mnkr. Vårgårda kommun planerar att köpa fastigheterna från Vårgårda bostäder inom de närmaste åren och väljer därför att inte genomföra en omklassifisering.

Kassa/bank i kommunens balansräkning

Som toppkontohavare i cash-pool redovisar Vårgårda kommun hela bankengagemanget per 2023-12-31 i kommunens balansräkning.

Underkonton tillhörande dotterbolag redovisas som en koncernskuld i kommunens balansräkning. 2022 års räkenskaper är justerade.

Redovisning av lånekostnader

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar därmed resultatet för den period de gäller.

Bidrag statlig infrastruktur

Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 16,8 mnkr till utbyggnaden av E20. Enligt Kommunfullmäktiges beslut i mars år 2015 togs summan upp som en tillgång som årligen upplöses med 1/11. Enligt beslut i KF 2020-12-09 §149 ändras redovisningsprincipen genom att i bokslut år 2020 lösa upp det återstående bidraget till E20 med 4,8 mnkr. Detta innebär att Vårgårda kommun gör avsteg från RKR R9.

Öppet för externa transaktioner

Kommunens redovisning har varit öppen för externa transaktioner till den 15 januari 2023. Därefter har kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts till redovisningsåret.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsperiodens utgång

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt enligt BFN 2012:1 (K3) för bolagskoncernen kräver att fullmäktige, nämnd, styrelse och företagsledning gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden.

Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

Genomgående för kommunkoncernen är att uppskattningar och bedömningar utgår från försiktighetsprincipen. Exempel på försiktighetsprincipen, samt ovanstående ställningstagande, är främst hänförligt till poster som till exempel osäkra fordringar, tvister, avsättningar i övrigt med mera.

Koncernintern fakturering har skett med 11,2 mnkr (8,0 mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Belopp i mnkr (om inget annat anges)

Not 4 - Verksamhetens intäkter

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Bidrag och kostnadsersättning

86,4

86,5

86,4

86,5

Varav bidrag från statliga myndigheter

60,0

74,2

60,0

74,2

Exploateringsintäkter

2,7

1,8

2,7

1,8

Försäljning av verksamhet

27,7

29,3

27,7

29,3

Försäljningsintäkter

5,1

6,6

5,1

6,6

Hyror och arrenden

69,3

70,8

16,5

17,5

Realisationsvinster

0,4

2,0

0,4

2,0

Taxor och avgifter

62,0

67,4

62,0

67,4

Övriga intäkter

1,2

2,0

-

-

Summa verksamhetens intäkter

254,8

266,4

200,8

211,1

 

 

Bidrag till statliga myndigheter

 

 
     

Skolverket

19,8

21,9

19,8

21,9

Socialstyrelsen

11,1

15,1

11,1

15,1

Migrationsverket

12,3

8,7

12,3

8,7

Arbetsförmedlingen

7,6

6,8

7,6

6,8

Försäkringskassan

11,2

9,5

11,2

9,5

Övriga statliga myndigheter

13,7

12,2

13,7

12,2

Not 5 - Verksamhetens kostnader

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Inköp av anl.tillg o underhåll

-0,9

-5,9

-5,0

-3,6

Köp av huvudvsh

-143,4

-138,1

-143,4

-138,1

Lokal- o markhyror

-5,2

-20,2

-11,7

-10,6

Lämnade bidrag

-24,4

-28,8

-24,4

-28,8

Lön o soc avg

-578,7

-618,0

-570,8

-608,4

Pensionskostn

-41,5

-66,6

-40,8

-64,5

Realisationsförluster

-3,3

-

-3,3

-

Skattekostnad

-0,2

-1,0

-

-

Övriga kostnader

-115,0

-92,2

-81,5

-85,6

Övriga tjänster

-66,5

-78,7

-66,5

-78,7

Summa verksamhetens kostnader

-979,1

-1 049,5

-947,4

-1 018,3

Not 6 - Av- och nedskrivningar

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Avskrivning immateriella tillgångar

-0,4

-0,4

-0,1

-0,1

Avskrivning byggnader och anläggningar

-43,1

-47,9

-28,5

-32,1

Avskrivning maskiner och inventarier

-6,8

-9,2

-5,7

-8,0

Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar

-

1,9

-

-

Summa av- och nedskrivningar

-50,3

-55,6

-34,3

-40,2

Not 7 - Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Preliminär skatteintäkt

569,7

611,5

569,7

611,5

Preliminär slutavräkning innevarande år

14,3

9,7

14,3

9,7

Slutavräkningsdifferens föregående år

3,8

3,2

3,8

3,2

Summa kommunalskatteintäkter

587,7

624,3

587,7

624,3

Generella statsbidrag & utjämning

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Inkomstutjämningsbidrag

157,4

165,4

157,4

165,4

Kommunal fastighetsavgift

28,1

30,0

28,1

30,0

Kostnadsutjämning

11,9

11,3

11,9

11,3

LSS-utjämning

-6,0

-5,1

-6,0

-5,1

Regleringsbidrag

33,6

28,7

33,6

28,7

Strukturbidrag

-

-

-

-

Övriga generella bidrag från staten*

6,1

6,0

6,1

6,0

Summa generella statsbidrag och utjämning

231,2

236,3

231,2

236,3

     

Generella Statsbidrag

    

Skolmiljarden

1,7

-

1,7

-

Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre

2,8

4,7

2,8

4,7

Ökad specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre

0,6

0,7

0,6

0,7

Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina

0,3

0,6

0,3

0,6

Statsbidraget för att säkerställa en god vård o omsorg av äldre personer

-

-

-

-

Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering

0,2

-

0,2

-

Statsbidrag 2022 års val

0,4

-

0,4

-

Summa generella statsbidrag

6,1

6,0

6,1

6,0

Not 8 - Finansiella intäkter

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Utdelning på aktier och andelar

0,4

0,0

0,4

0,0

Intäkter från finansiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrument

-

-

-

-

Orealiserad värdestegring på finansiella intrument

-

-

-

-

Ränteintäkter

1,1

1,8

0,9

1,6

Borgensavgift VBAB

-

-

1,6

1,6

Övriga finansiella intäkter

0,1

0,1

0,1

0,1

Summa Finansiella intäkter

1,5

1,9

3,0

3,3

Not 9 - Finansiella kostnader

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Räntekostn. långfristiga lån

-7,7

-13,7

-3,5

-6,7

Övriga finansiella kostnader

-0,4

-3,7

-0,4

-3,7

Summa Finansiella kostnader

-8,1

-17,4

-3,9

-10,4

Not 10 - Immateriella anläggningstillgångar

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Ingående anskaffningsvärden

2,1

3,4

0,7

0,7

Nyanskaffningar

1,3

0,4

-

-

Investeringsbidrag

-

-

-

-

Försäljningar

-

-0,9

-

-

Utrangeringar

-

-

-

-

Korrigeringar

-

-

-

-

Utgående anskaffningsvärde

3,4

2,9

0,7

0,7

  

 

Ingående av och nedskrivningar

-1,4

-1,9

-0,4

-0,5

Årets avskrivningar

-0,4

-0,4

-0,1

-0,1

Försäljningar

-

0,8

-

-

Utrangeringar

-

-

-

-

Korrigeringar

-

0,1

-

-

Utgående av- och nedskrivningar

-1,9

-1,3

-0,5

-0,6

Utgående bokfört värde

1,5

1,5

0,2

0,1

Genomsnittlig nyttjandeperiod

5 år

5 år

4 år

5 år

Mark, byggnader och anläggningar

Not 11 - Materiella anläggningstillgångar

    

Mark, byggnader och anläggningar

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Ingående anskaffningsvärden

1 699,5

1 868,3

1 137,8

1 237,8

Förvärv av dotterföretag

    

Nyanskaffningar

173,9

62,7

103,8

50,9

Investeringsbidrag

-

-

-

-

Försäljningar

-1,7

-2,8

-0,4

-0,2

Omklassificering annan typ

-

-

-

-

Korrigeringar

-0,4

-

-0,4

-

Flyttningar

-

-

-

-

Utrangeringar

-3,0

-

-3,0

-

Utgående anskaffningsvärde

1 868,3

1 928,3

1 237,8

1 288,5

 

Ingående av- och nedskrivningar

-655,6

-697,8

-466,5

-495,0

Årets avskrivningar

-46,5

-48,0

-31,9

-32,2

Upplösning investeringsbidrag

-

-

-

-

Försäljningar

1,3

2,3

0,4

0,2

Omklassificering annan typ

-

-

-

-

Korrigeringar

-

4,0

-

-

Utrangeringar

3,0

-

3,0

-

Utgående av- och nedskrivningar

-697,8

-739,5

-495,0

-527,0

 

Summa utgående bokfört värde

1 170,6

1 188,8

742,8

761,5

 

- varav markreserv

18,4

18,2

18,4

18,2

- varav verksamhetsfastigheter

462,6

473,3

462,6

473,3

- varav affärsfastigheter

76,8

84,2

76,8

84,2

- varav publik fastighet

70,1

73,4

70,1

73,4

- varav övriga fastigheter

114,9

112,0

114,9

112,0

- varav förvaltningsfastigheter

427,8

423,7

-

-

Not 12 - Materiella anläggningstillgångar, fortsättning

    

Pågående investeringar

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Ingående anskaffningsvärde

95,0

44,7

52,2

41,4

Nyanskaffningar

125,5

117,3

92,8

102,0

Aktiveringar

-175,8

-65,0

-103,6

-50,9

Summa utgående bokfört värde

44,7

97,0

41,4

92,5

Not 12 - Materiella anläggningstillgångar, fortsättning

    

Maskiner, fordon och inventarier

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Ingående anskaffningsvärden

58,6

84,4

45,4

71,1

Nyanskaffningar

4,7

17,5

3,7

15,6

Investeringsbidrag

-

-

-

-

Försäljningar

-

-

-

-

Omklassificering annan typ

22,0

-

22,0

-

Utrangeringar

-0,9

-

-

-

Utgående anskaffningsvärde

84,4

101,9

71,1

86,7

  

 

Ingående av- och nedskrivningar

-23,7

-35,8

-15,2

-27,0

Årets avskrivningar

-6,8

-7,8

-5,7

-6,5

Upplösning investeringsbidrag

-

-

-

-

Försäljningar

-

-

-

-

Omklassificering annan typ

-6,1

-

-6,1

-

Utrangeringar

0,8

-

-

-

Utgående av- och nedskrivningar

-35,8

-43,6

-27,0

-33,5

Summa utgående bokfört värde

48,6

58,2

44,1

53,2

  

 

- varav maskiner

5,9

7,6

5,9

7,6

- IT-utrustning

8,4

6,0

8,4

6,0

- varav inventarier

11,9

34,8

11,9

34,8

- varav fordon

2,0

4,8

2,0

4,8

- varav anläggningar dotterbolag

4,4

4,9

-

-

     

Summa bokfört värde materiella anläggningstillgångar

1 263,9

1 344,1

828,4

907,3

Genomsnittlig nyttjandeperiod

  

Kommun 2022

Kommun 2023

Fastighet affärsverksamhet

  

36 år

47 år

Fastighet annan verksamhet

  

26 år

32 år

Publika fastigheter

  

28 år

43 år

Verksamhetsfastighet

  

27 år

37 år

Bilar/Transportmedel

  

6 år

7 år

Maskiner

  

8 år

14 år

Inventarier

  

6 år

6 år

IT-utrustning

  

5 år

5 år

Not 13 -Finansiella anlägggningstillgångar

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Bidrag utbyggnad av E20

-

-

-

-

Bidrag från Sparbanksstiftelsen

-

-

-

-

Ackumulerad upplösning, bidrag E20

-

-

-

-

Summa bidrag till statlig infrastruktur

-

-

-

-

Not 14 - Förråd/exploateringar

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Exploatering Algutstorp

0,0

0,0

0,0

0,0

Exploatering mark Västra Degrabo

1,2

0,9

1,2

0,9

Exploatering Fagrabo

1,4

1,4

1,4

1,4

Exploatering övrigt

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa exploatering

2,7

2,3

2,7

2,3

     

Lager, övrigt

-

-

-

-

Summa förråd/exploateringar

2,7

2,3

2,7

2,3

Not 15 - Fordringar

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Kundfordringar

9,1

10,1

8,8

10,0

Div kortfristiga fordringar

43,6

45,1

43,4

44,9

Förutb kostn o upplup intäkter

57,2

72,0

55,5

69,7

Summa fordringar

109,9

127,2

107,6

124,6

Not 16 - Kassa och bank

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Kassa

-

2,3

-

-

Bank

76,8

48,1

76,8

48,1

Summa kassa och bank

76,8

50,4

76,8

48,1

Not 17 - Eget kapital

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Ingående eget kapital

368,4

405,4

376,6

413,4

- varav justering av eget kapital

-0,3

-3,3

-0,3

-3,3

Årets resultat

37,3

6,4

37,0

6,1

Utgående eget kapital

405,4

408,5

413,4

416,2

Varav

 

 

Resultatutjämningsreserv

5,0

5,0

5,0

5,0

Övrigt eget kapital

436,8

403,5

445,7

411,2

Utgående eget kapital

441,8

408,5

450,7

416,2

Not 18 Avsättningar

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt

9,0

8,9

9,0

8,9

Nyintjänad pension varav:

-

-

-

-

Förmånsbestämd ålderspension

-

-

-

-

Särskild avtalspension

0,0

-

0,0

-

Efterlevandepension

-

-

-

-

Övrigt

-

-

-

-

Årets utbetalningar

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,2

0,7

0,2

0,7

Ändring av försäkringstekniska grunder

-

-

-

-

Övrig post

0,3

0,2

0,3

0,2

Byte av tryggande

-

-

-

-

Förändring av löneskatt

-0,0

0,1

-0,0

0,1

Utgående balans pensioner och löneskatt

8,9

9,4

8,9

9,4

Övriga avsättningar

 

 

Avsättning Tumberg, sluttäckning

32,6

31,7

32,6

31,7

Avsättning E20

9,1

10,6

9,1

10,6

Avsättning övrigt*

4,2

4,5

4,2

4,5

Uppskjutna skatter

-7,2

-6,3

-

-

Summa övriga avsättningar

38,7

40,4

45,9

46,7

     

Summa avsättningar

47,7

49,8

54,9

56,1

Not 19 Långfristiga skulder

    

Låneskuld

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Ingående låneskuld

724,0

799,0

300,0

350,0

Nyupplåning under året

85,0

50,0

60,0

50,0

Omklassificering till långfristig skuld

-

-

-

-

Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld

-10,0

-

-10,0

-

Delsumma

799,0

849,0

350,0

400,0

     

Långfristig leasingskuld

16,2

23,1

16,2

23,1

Anslutningsavgifter

17,3

21,0

17,3

21,0

Investeringsbidrag

3,4

3,3

3,4

3,3

Summa långfristiga skulder

819,7

873,3

386,9

447,4

Kreditgivare

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Kommuninvest

749,0

799,0

350,0

400,0

Sparbanken Alingsås

-

-

-

-

SEB

50,0

50,0

-

-

Handelsbanken

-

-

-

-

Leasingföretag

-

-

-

-

Summa Långivare

799,0

849,0

350,0

400,0

Räntebindningstider (inkl derivat)

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

0–1 år

0,13

0,19

0,11

0,29

1–2 år

1,58

1,49

1,58

1,49

2–3 år

2,51

2,90

2,51

2,84

3–4 år

3,87

3,73

3,87

3,73

4–5 år

4,18

4,64

4,45

-

5–6 år

5,66

5,63

-

-

6–7 år

6,66

-

-

-

7–8 år

-

-

-

-

8–9 år

-

-

-

-

Summa räntebindningstider

2,17

1,75

2,21

1,76

Kapitalbindningstid (inkl derivat)

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

0–1 år

0,32

0,47

0,11

0,29

1–2 år

1,51

1,42

1,58

1,49

2–3 år

2,44

2,59

2,51

2,84

3–4 år

3,61

3,73

3,87

3,73

4–5 år

4,45

-

4,45

-

Summa Kapitalbindningstid (inkl derivat)

2,26

2,26

2,56

1,76

Per bokslutsdagen finns ränteswapar som totalt uppgår till 333 mkr (333). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,43 år (4,17) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,74 % (1,38). Marknadsvärdet på ränteswaparna uppgår till 26,8 mkr (44,4).

Not 20 - Kortfristiga skulder

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

3,5

8,2

2,1

8,2

Leverantörsskulder

57,3

55,5

53,5

61,4

Moms och punktskatter

-

0,4

-

-

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

20,8

26,6

20,2

26,6

Övriga Kortfristiga skulder

 

0,6

10,0

0,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

115,6

110,7

109,7

102,5

Summa kortfristiga skulder

197,3

201,9

195,6

198,8

Not 21 - Ansvarsförbindelse

    

Borgensförbindelser

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Vårgårda Bostäder AB

-

-

399,0

399,0

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

1,9

1,9

1,9

1,9

Föreningar

1,3

-

1,3

-

Övriga borgensåtaganden

2,1

2,1

2,0

2,0

Summa borgensförbindelser

5,4

4,1

404,2

402,9

Pensionsförpliktelser

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt

209,9

202,8

209,9

202,8

Ränte- och basbeloppsuppräkning

4,9

13,1

4,9

13,1

Ändring av försäkringstekniska grunder

-

-

-

-

Nyintjänad pension

-0,2

1,0

-0,2

1,0

Årets utbetalningar

-9,0

-10,3

-9,0

-10,3

Övrig post

-1,4

0,7

-1,4

0,7

Byte av tryggande

-

-

-

-

Förändring av löneskatten

-1,4

1,2

-1,4

1,2

Summa pensionsförpliktelser

202,8

208,5

202,8

208,6

Förvaltade fonder

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Makarna Hulténs Musikfond

0,1

0,1

0,1

0,1

Summa förvaltade fonder

0,1

0,1

0,1

0,1

Not 22 - Uppgifter om koncernbolag

Orgnr

Ägd Andel

Vårgårda Bostäder

556518-0378

100%

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

222000-2535

22%

Not 23 - Räkenskapsrevision och andra granskningar

Kommun 2022

Kommun 2023

Sakkunnigt biträde, räkenskapsrevision

337,6

558

   

Förtroendevalda revisorer

29,1

31,6

Summa räkenskapsrevision och andra granskningar

366,7

589,6

Not 24 - Operationell leasing

    
 

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Leasingavgifter förfaller nästa år

6,7

6,2

6,2

5,7

om 2-5 år

5,6

5,2

5,2

4,7

senare än 5 år

-

-

-

-

Summa

12,3

11,5

11,3

10,4

Not 24 - Finansiell leasing leasing

    

Ej uppsägningsbara leasingavtal med avtalstid längre än 3 år

Koncern 2022

Koncern 2023

Kommun 2022

Kommun 2023

Maskiner och inventarier

2,5

23,1

2,5

23,1

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

    

Leasingavgifter förfaller nästa år

0,4

2,0

0,4

2,0

om 2-5 år

1,6

8,7

1,6

8,7

senare än 5 år

0,5

12,4

0,5

12,4

Summa

2,5

23,1

2,5

23,1

Vårgårda kommun har i februari 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2023-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vårgårda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 551 907 380 712 kronor och totala tillgångar till 562 022 704 021 kronor. Vårgårda kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 846 777 649 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 863 117 772 kronor.

 • Överförmyndare i Samverkan - avtalssamverkan (tolv samverkanskommuner, Bollebygd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Svenljunga, Skövde, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Ulricehamn)
 • Barnahus Södra Älvsborg - gemensam drift
 • Utväg Södra Älvsborg - gemensam drift med flera kommuner och regionen
 • Sociala Jouren - samverkan mellan kommuner
 • FOU Sjuhärad - gemensam verksamhet med kommuner och högskolan
 • Närvårdssamverkan - Samverkan med regionen, ett närvårdskontor tillsammans
 • Samordningsförbundet- samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • Vård- och omsorgscollege - samverkan mellan arbetsgivare (kommuner och region), fackliga företrädare, och utbildningsamordnare
 • Mini-Maria - samverkan mellan kommuner och region
 • Vuxenutbildning- Vårgårda kommun är huvudman och har avtalssamverkan med Herrljunga
 • Ungdomsmottagning- Vårgårda kommun har ett avtal med regionen där kommunen står för 25% av kostnaderna
 • Familjerätt - Avtalssamverkan, Vårgårda kommun köper denna tjänst av Alingsås kommun
 • Familjerådgivning- Upphandlad tjänst där Sankt Lukas just nu utför tjänsten
 • TiS- Avtalssamverkan där Lidköping är huvudman. (TiS = Tillståndsenheten i Samverkan)

Utöver detta har kommunen en del avtal med andra kommuner utifrån individärenden, till exempel köper kommunen en korttidstillsyn av Alingsås kommun men säljer även korttidsplatser till Essunga och Herrljunga kommuner.

 • Samverkan kring införande av e-arkiv- Vårgårda kommun tillsammans med flera kommuner i Boråsregionen (Bollebygd, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga, Svenljunga, Mark)
 • Avtal med Herrljunga kommun kring gemensam chef för musikskola/kulturskola
 • Samverkansavtal kring gymnasieutbildning:
 • Med Boråsregionen
 • Med Västra Götalandsregionen
 • Med Essunga kommun
 • Med Alingsås kring anpassad gymnasieskola
 • Avtal med Alingsås kommun om fastighetsdrift
 • Avtal med samtliga Sjuhäradskommuner (Borås, Bollebygd, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga, Svenljunga, Mark) om myndighetsutövning inom bygg och miljö

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja