Gå till innehåll

Driftredovisning


Utfall 2022

Utfall 2023

Belopp i mnkr

Intäkt

Kostnad

Netto

Intäkt

Kostnad

Netto

Politisk verksamhet

-

9

9

0

9

9

Summa Politisk verksamhet

-

9

9

0

9

9

Kommunövergripande

-2

37

35

-3

42

39

Summa Kommunövergripande

-2

37

35

-3

42

39

Personal/Ekonomi

-10

25

15

-10

25

16

Strategisk planering o utveckl

-3

16

13

-3

18

14

Summa Stödfunktioner

-13

41

28

-13

43

30

Förskola/Grundskola

-47

347

300

-51

375

324

Gymnasie/Musikskola

-15

76

62

-15

83

68

Kultur och Fritid

-4

25

21

-5

27

22

Samhällsbyggnad

-183

215

32

-212

242

29

Socialtjänst

-49

172

122

-40

172

132

Vård och omsorg

-76

235

159

-86

251

165

Summa Kärnverksamhet

-374

1 070

697

-409

1 150

741

Kapitalkostnadspott

-

 

-

-

Summa

-389

1 157

769

-427

1 245

818

Finansverksamhet

 

17

17

-6

37

31

Summa Finansverksamhet

-

17

17

-6

37

31

Återföring kapitalkostnad

 

-45

-45

 

-48

-48

Återföring generella bidrag bokförda på verksamheten

6

 

6

6

 

6

Resultat före avskrivningar

6

-45

-39

6

-48

-42

      

Interna poster

-221

221

-

-193

193

-

Avskrivningar

-

34

34

-

40

40

Verksamhetens nettokostnader

-383

1 164

781

-427

1 274

848


Budget 2023

Budgetavvikelse 2023

Belopp i mnkr

Intäkt

Kostnad

Netto

Intäkt

Kostnad

Netto

Politisk verksamhet

-

9

9

0

-0

0

Summa Politisk verksamhet

-

9

9

1

-0

1

Kommunövergripande

2

38

40

5

-4

1

Summa Kommunövergripande

2

38

40

5

-4

1

Personal/Ekonomi

-12

27

16

-2

2

0

Strategisk planering o utveckl

-3

17

14

0

-0

0

Summa Stödfunktioner

-15

45

30

-1

2

0

Förskola/Grundskola

-38

356

318

13

-19

-6

Gymnasie/Musikskola

-13

81

68

1

-2

-1

Kultur och Fritid

-4

26

22

1

-1

-0

Samhällsbyggnad

-208

237

29

4

-5

-0

Socialtjänst

-36

174

139

4

2

7

Vård och omsorg

-66

219

152

20

-33

-13

Summa Kärnverksamhet

-365

1 093

728

44

-58

-13

Kapitalkostnadspott

-

3

3

-

3

3

Summa

-378

1 188

810

49

-57

-9

Finansverksamhet

 

23

23

6

-14

-8

Summa Finansverksamhet

-

23

23

6

-14

-8

Återföring kapitalkostnad

-

-49

-49

-

-0

-0

Återföring generella bidrag bokförda på vsh

-

5

5

-6

5

-1

Resultat före avskrivningar

-

-44

-44

-6

5

-1

      

Interna poster

-221

221

-

-193

193

-

Avskrivningar

 

39

39

-

-1

-1

Verksamhetens nettokostnader

-378

1 206

828

49

-68

-19

Tabell: Vårgårda kommuns driftredovisning

Tilläggsbudget 2023

  • Ändringsbudget 2023, 6,7 mnkr, KF 23-05-10, §69
  • Pågående detaljplaner, 0,55 mnkr, KF 23-06-14, § 84

Kommunens verksamheter redovisar en negativ budgetavvikelse på
19 mnkr.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar ett underskott om 0,5 mnkr vilket beror på högre kostnader för arvoden än budgeterat. Ej nyttjade utvecklingsmedel räddar delvis upp de högre kostnaderna för arvoden. För budgetåret 2023 har 1,5 mnkr avsatts till politikens utvecklingsmedel och finns under Kommunstyrelsen. Nedan redovisning visar de beslut som tagits under budgetåret.

Utfördelade utvecklingsmedel 2023
Utvecklingsmedel 2023 (tkr)

Beslut


Budget 2023

Utfall 2023

Avvikelse

Socialt företag 2023

Dnr. 2021-000318

600

-

600

Stöd till cykeltävlingar 2023

Dnr. 2021-000380

200

-

200

3F i Vårgårda; Förnybart, Flex och Företag

Dnr. 2021-000518

260

260

0

Feriejobb 2023

Dnr. 2022-000145

300

300

0

Vårgårda Hembygdsförening

Dnr. 2022-000235

55

55

0

Summa


1415

615

800

Budget


1536

1536

-

Kvar att förfoga över


121

921

800

Kommunövergripande redovisar ett överskott mot budget om 0,9 mnkr vilket beror på ej nyttjade utvecklingsmedel under kommundirektören.

IT-avdelningen redovisar ett underskott om 1,1 mnkr. Underskottet beror delvis på högre personalkostnader än budgeterat samt att Vårgårda har vuxit mer än vad Herrljunga har gjort vilket innebär att Vårgårda behöver betala en större andel av servicenämndens utfallet än budgeterat.

Ekonomi och Personal redovisar ett överskott mot budget om 0,2 mnkr. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott om 0,1 mnkr för budgetåret 2023. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under delar av året. Ett visst underskott redovisas på övriga kostnader vilket beror på högre konsultkostnader till följd av de vakanta tjänsterna. Personalavdelningen redovisar även de ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av tjänstledigheter.

Servicenämndens totala resultat redovisas även i en separat årsrapport.

SPU redovisar ett överskott mot budget om 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för e-arkiv än budgeterat, dock ses ökade kostnader mot budget avseende överförmyndarverksamheten och systemkostnader.

Kultur och fritid har sammanlagt för alla sina verksamheter ett negativ avvikelse mot budget på 0,1 mkr.

Biblioteket har en positiv avvikelse på 0,3 mnkr vilket främst beror på 0,2 mkr lägre personalkostnader eftersom det varit svårt att rekrytera vikarier. Bidraget stärkta bibliotek blev 0,1 mkr högre än budgeterat.

Simhallen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr vilket beror på högre intäkter från uthyrning av badet, främst under december. Intäkterna har även ökat gällande badavgifter eftersom många kommunanställda utnyttjat friskvårdsbadet.

Folkhälsa redovisar en positiv avvikelse mot budget på +0,2 mnkr vilket beror på lägre inköpskostnader till cafét än budgeterat samtidigt som intäkterna från caféts försäljning blev betydligt högre under sista kvartalet.

Kultur och fritid redovisar en negativ avvikelse mot budget på 0,7 mkr. Kostnadsökningen avser flertalet oförutsedda utgifter som inte rymdes inom ram. Exempelvis utbildningsinsatser för nyanställd personal samt uppdatering av administrativa system.

I sporthallen uppstod ett behov av installation av nätverk och inköp av inventarier. Beslut togs om att kommunen skulle vara delaktig i Finansieringslots Boråsregionen, och ett nytt avtal med Leader tecknades vilket innebar en högre kostnad. Kostnaden för städ i tennishallen tillkom.

2022 startade projektet Rörelse i Fokus upp, av olika anledningar kunde projektet inte genomföras vilket innebär att ett bidrag på 0,1 mnkr ska återbetalas till bidragsgivaren vilket blir en kostnad för verksamheten.

Det finns även några projekt där kultur och fritid varit delaktiga som bidragit till året underskott, det avser tex bildernas stad, gratisbad till kommunens ungdomar, annonsering mm.

Utbildning, förskola och grundskola, redovisar ett negativt resultat på 5,9 mnkr vid årets slut, vilket motsvarar 1,8 procent av budgeten. Utfallet är något sämre än tidigare prognostiserat.

Verksamhet förskolor

Totalt visar verksamhet förskolor ett negativt resultat om 3,4 mnkr. Resultatet beror främst på kostnader för köp av verksamhet, högre lokalpeng till annan huvudman än vad som var beräknat i budget. Fler helårsbarn i verksamheten i egen regi samt högre tillsynstid har också bidragit till resultatet.

Verksamheter inom grundskola

Totalt visar verksamheterna inom skola en negativ avvikelse på 2,7 mnkr, det beror till stor del på obalans i ekonomin i skolor egen regi. Högre bemanning än vad som var plan i budget har bidragit till resultatet. Extra resurser, som var svåra att förutse, behövdes till elever med mycket stora behov i den egna regin.

Förskolor i egen regi, visar en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr, vilket motsvarar den prognos som lämnades per oktober. Orsaken till resultatet beror bland annat på högre intäkter till förskolorna för volymförändringar som kompenseras från central skolledning.

Antalet förskolebarn på helåret har varit fler än i budget samt även den genomsnittliga tillsynstiden har varit högre än i budget. Förskolorna får kompensation om antalet barn eller tillsynstiden blir högre än beräknat i budget. Månatlig reglering sker till förskolor som har fler/färre barn eller har högre/lägre tillsynstid än vad som är beräknat i budget. Syftet med regleringen är att förskolorna ska ha möjlighet att hålla bemanning på rätt nivå i verksamheten, även vid volymförändring. När regleringen innebär kompensation för fler barn eller ökad tillsynstid ökar intäkterna till förskolorna, effekten blir då ökad kostnad i central skolledning.

Grundskolor visar tillsammans ett underskott om 7,4 mnkr. Skolorna i egen regi visar ett större underskott, det beror främst på för hög bemanning i relation till budget. Rektorerna har arbetat med förändringar i organsatinen för att nå en ekonomi i balans med budget. Det negativa resultatet i skolan dämpas av överskott hos elevhälsa och central skolledning. Av central skollednings verksamheter utgör ca 70 procent av budget verksamhet inom skola. Elevhälsans verksamhet ingår också i grundskola, men är en egen enhet.

Inom central skolledning finns budget och kostnader för skolskjutsar, köp av verksamhet (förskoleplatser, skolplatser i annan kommun eller fristående huvudman), personalkostnader rektorer samt övriga gemensamma kostnader.

Verksamheterna redovisar tillsammans ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet avser gymnasiet då musikskolan redovisar ett noll resultat.

Underskottet beror på att fler elever under höstterminen har valt annan huvudman, vissa program som är dyrare än genomsnittet. Samtidigt har fler elever från annan kommun valt Sundlergymnasiet vilket har medfört större intäkter än budgeterat, nettoresultatet för köp och sälj ger ett underskott på 0,7 mnkr.

Hade köp och sälj verksamhet avseende skolplatser följt budget hade gymnasiets ekonomi varit inom ram.

Samhällsbyggnad redovisar ett negativt utfall om 0,3 mnkr. Inom verksamhetsområdet finns dock stora avvikelser, både positiva och negativa.

Plan och bygg redovisar ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakant tjänst inom planområdet. Högre bygglovsintäkter samt lägre kostnader för översiktsplaner bidrar även det till ett överskott.

Kostenheten redovisar ett underskott på 0,7 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på högre kostnader för livsmedel. Livsmedelspriserna har under 2023 ökat med 11,3 procent jämfört med 2022. Priserna på livsmedel blir allt högre samtidigt som att tillgången på vissa livsmedel är begränsad. På helår redovisas ett underskott om 1,9 mnkr på livsmedel.

Gata park redovisar ett underskott på 0,4 mnkr vilket kan härledas till högre kostnader för snöröjning på grund av stora mängder snö under 2023. Ett visst underskott beror även på högre kostnader för vägbidrag till statsbidragsberättigade vägar än budgeterat.

Vatten- och avlopp

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,9 mnkr för budgetåret 2023. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster under delar av året. Enheten har även haft lägre kostnader för reparationer och underhåll då mycket av det löpande arbetet på reningsverket och vattenverket har genomförts i egen regi istället för att köpa in externa tjänster. Ett nytt avtal för slam bidrar även till det positiva resultatet då det nya avtalet genererat lägre entreprenadkostnader under hösten 2023.

Renhållning

Renhållningen redovisar ett underskott 0,9 mnkr för budgetåret 2023. Högre entreprenadkostnader samt engångskostnader för inköp av kärl och containrar vid återvinningsstationer för insamling av hushållsförpackningar bidrar till ett underskott.

Vård och omsorg redovisar ett negativt utfall om 13,0 mnkr 2023, vilket är en förbättring med 0,9 mnkr jämfört med föregående år.

De nya arbetstidsreglerna som trädde i kraft 1 oktober 2023 har påverkat verksamheternas möjligheter till att kunna nyttja sin personal på ett flexibelt sätt. Ett gemensamt problem för verksamheterna har varit vikarierekryteringen där det inte alltid varit tydligt om vikarier är tillsatta eller inte. I vissa fall har verksamheten stått utan en vikarie som behövts och i andra fall har det kommit två vikarier. I flera fall har det efter introduktion och upplärning stått klart att vissa individer inte är har tillräcklig kompentens för att utföra uppdraget och därför avslutats.

Hemtjänstens egna utförare visar på ett underskott om 4,1 mnkr för 2023, vilket är en förbättring med 4,5 mnkr jämfört med 2022. Hög korttidsfrånvaro har varit ett stort problem under året där stora resurser går åt till att rekrytera in vikarier för att säkerställa att verksamheten fungerar och att brukarna får de insatser som de har rätt till. Arbetade timmar har under 2023 minskat, dock inte tillräckligt mycket för att få en budget i balans. Under 2024 kommer fokus ligga på att få till en mer optimerad planering och minska korttidsfrånvaron.

Budgeterat antal timmar inom hemtjänsten var drygt 95 tusen timmar och utfallet för 2023 blev drygt 117 tusen timmar. Detta innebär att hemtjänsttimmarna har varit kraftigt underbudgeterade och därmed lämnar ett stort underskott för 2023 på 7,1 miljoner. Inför 2024 har budgeterat antal timmar justerats till att bättre möta verkligheten.

Särskilt boende redovisar ett underskott om 3,2 mnkr för 2023. Det är främst höga personalkostnader som är orsaken till underskottet där antalet årsarbetare har varit högre än budget tillåter. En bidragande anledning till underskottet är att verksamheten under delar av året haft ett ärende som varit väldigt resurskrävande. Ärendet har kostat verksamheten 3,6 mnkr under 2023. Ärendet har numera beviljade insatser enligt Socialförsäkringsbalken vilket innebär att kostnaden försvinner helt från Vård och omsorg. Även stora prisökningar för inköp av förbrukningsmaterial och övriga inköp har påverkat resultatet negativt.

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott om 1,9 mnkr för 2023. Den stora delen av underskottet består av överanställningar av legitimerad personal, men en liten del står även kostnader för inhyrd personal från början av året, något som avslutats helt underårets första månader.

Övriga delar av verksamheten såsom kansli och övrig administrativ personal har en budget i balans.

Socialtjänsten redovisar ett överskott om 6,6 mnkr 2023 jämfört med 8,4 mnkr föregående år. Inom verksamheten redovisas både negativa och positiva avvikelser mot budget.

Placeringar inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisas en budget i balans vid årets slut. Inför 2023 fick IFO förstärkning för att täcka det tidigare underskottet för placeringar vilket resulterat i en budget i balans. Under året har verksamheten jobbat aktivt för att hitta hemmaplanslösningar för att kunna avsluta de placeringar som varit möjliga att avsluta. IFO har under året haft vakanta tjänster då det varit stora svårigheter att besätta socialsekreterartjänster vilket lett till ett överskott på personalbudgeten. För att klara av arbetsbelastningen har en extern konsult tagits in under årets sista månad.

Funktionsstöd redovisar ett överskott på 4,9 mnkr totalt. Här finns det variationer inom de olika verksamheterna där vissa verksamheter lämnar ett underskott, främst våra egna boenden, samtidigt som andra verksamheter lämnar överskott. Under året har ett omfattande ärenden blivit beviljad insats enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) vilket har inneburit minskade kostnader för kommunen då Försäkringskassan övertagit ärendet. Överskottet inkluderar även obudgeterade intäkter från Migrationsverket för brukare utan svenskt medborgarskap. Dessa intäkter kommer minska succesivt och har redan minskat väsentligt under 2023 då ett av ärendena som kommunen tidigare kunde återsöka pengar för numera är svensk medborgare.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott på totalt 0,8 mnkr. Underskottet kan härledas till högre kostnader för sysselsättningen än vad som är budgeterat. Flera av dessa anställningar hade annars varit individer som hade uppburit ekonomiskt bistånd. Budgeten för ekonomiskt bistånd har överskridits med 0,9 mnkr. Detta trots att antal ärenden minskat jämfört med föregående år. Inför 2023 räknades normen upp betydligt mer än av uppskrivningen av budgeten. Detta resulterar i ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd trots att antalet ärenden har minskat.

Komvux redovisar ett litet överskott om 0,2 mnkr som till stor del kan härledas till stadsbidrag som blivit beviljade och utbetalds väldigt sent under året och därmed har bidraget inte kunna nyttjats fullt ut vilket därmed leder till ett överskott.

Under finansverksamheten finns intäkter och kostnader som berör hela kommunen. Här finns budgeterat kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner och personalomkostnader. Finansverksamheten har en negativ avvikelse mot budget på 7,8 mnkr. Den främsta orsaken till det negativa resultatet är högre pensionskostnader på grund av fortsatt hög inflation. Pensionskostnader och personalomkostnader avviker negativt med 7,8 mnkr. Aviserade ökade kostnader för medfinansiering av gång- och cykelväg under väg 181 har medfört en ytterligare avsättning på 1,6 mnkr. De kommunövergripande intäkterna har en positiv avvikelse på 6,4 mnkr. Kommunen har fått 3,3 mnkr i bidrag från Sparbanksstiftelsen avseende medfinansiering E20, eftersökt moms på motsvarande 1,5 mnkr och försäljning av exploateringsfastigheter fastigheter har genererat en intäkt på 1,6 mnkr. Övriga avvikelser består av ej hanterade fakturor, 3,1 mnkr.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja