Gå till innehåll

Målområde - Attraktivt boende

Inriktningsmål

Vårgårda kommun ska ha en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer. Vårgårda kommun ska öka antalet invånare.

Ikon Hållbara städer och samhällen
Ekosystem och biologisk mångfald

Delmål 1

Antalet invånare i Vårgårda ska bli fler

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol


Ökningen av antalet invånare
per år

234

88

≥130

116

😒


kvinnor

109

51

 

48

 


män

125

37

 

68

Uppföljning och analys

Vårgårdas befolkning uppgick till 12 384 personer per den 31 december 2023. Antalet invånare har ökat med 116 personer (48 kvinnor och 68 män). Det har fötts 123 barn (60 flickor och 63 pojkar) under året och födelseöverskottet är 16 personer.

679 personer flyttade in i kommunen och 579 flyttade ut, vilket ger ett flyttningsnetto på 100 personer.

Dock finns det en stor osäkerhet hur läget ser ut de närmaste åren, målnivån med att öka med fler än 130 invånare kan komma bli svår att uppnå i ett kortare perspektiv. I ett längre perspektiv ser förutsättningar för en god befolkningstillväxt gynnsamma ut.

Åtgärder för förbättringar

Förvaltningen gör bedömningen att kommunen lagt en god grund i det arbete som sker. Detta arbete behöver dock kontinuerligt utvärderas, justeras och utvecklas.

Hur väl kommunen lyckas med att leverera byggnadsklar tomtmark samt bevilja bygglov påverkar storleken på ökning av invånarantalet. Samarbetet med bostadsmarknadens aktörer är fortsatt viktigt. Genom att arbeta tillsammans stärks Vårgårdas attraktionskraft. Implementeringen av visionen ger kraft i detta arbete, likaså arbetet kring kommunens översiktsplanering.
Erforderliga politiska beslut behöver fattas för att tydligt peka ut framtida bostadsområden för att fortsätta arbetet med att öka invånarantalet i enlighet med visionen.

Delmål 2

Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Antalet nya lägenheter/villor
per år

107

46
26 tätort,
20 landsbygd

≥65

105
82 tätort,
23 landsbygd

😊

Uppföljning och analys

Under perioden har 105 nya bostäder färdigställts. Av dessa består en stor del av lägenheter i flerbostadshus (74 st) i tätorten. Åtta villor är färdigställda i tätorten och 23 bostäder har färdigställts på landsbygden. Färdigställande av bostäder föregås av bygglov, vilket gör att förvaltningen befarar att resultat riskerar att försämras under 2024.

Åtgärder för förbättringar

För att kunna upprätthålla en kontinuerligt hög bostadsbyggnation behöver något större flerbostadshus färdigställas årligen. Under 2023 stod flerbostadshus för 90% av de nya bostäderna och kommunen behöver planera för ytterligare byggnation i större skala för att kunna nå den uppsatta målnivån de kommande åren.

Delmål 3

Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Antalet tillgängliga byggklara småhustomter som kommunen kan förmedla

5

1

>25

1

😒

Uppföljning och analys

Under året har flera bostäder färdigställts på Hjultorps kulle, som är kommunens senaste område med tillgängliga småhustomter. Allt fler tomter köps i spekulativt syfte även av privatpersoner, vilket bedöms göra själva byggnationen mer osäker än innan.

Åtgärder för förbättringar

Förvaltningen behöver i det fortsatta planarbetet tillskapa möjlighet för utbyggnad av erforderlig infrastruktur och service. Dessutom krävs det en aktiv markpolitik och bevakning av försäljning av mark i attraktiva lägen i tätorten som en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna komma åt nya potentiella markområde för småhustomter. Fortsatt dialog med markägare är nödvändig.

Kommunen bör se över om det nuvarande systemet med kommunal tomtkö och prissättning utifrån exploateringskostnader ska överges för en mer marknadsstyrd process.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja