Gå till innehåll

Målområde - Social hållbarhet, organisation

Inriktningsmål

Kommunen ska uppnå god kvalitet, ökad effektivitet och ökat
värdeskapande för Vårgårdaborna. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där aktivt jämställdhetsarbete ska genomsyra kommunens verksamheter.

Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet

Delmål 1

Andelen heltidsanställningar månadsavlönade ska öka.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Andelen heltidsanställda
månadsavlönade i %.

91

92

Ska öka

93

😊

kvinnor

91

92

 

93

😊

män

93

93

 

95😊

Uppföljning och analys

Andelen tillsvidareanställda heltidsanställda ökar för varje år. En nivå på 100 % är dock svårt att uppnå, då det finns vissa anställningar där det är mycket svårt att få till heltidsanställning hos en och samma arbetsgivare. Vidare finns det medarbetare som inte velat ändra sina anställningsavtal till heltid.

Åtgärder för förbättringar

Alla planerade åtgärder är vidtagna.

Delmål 2

Vårgårda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med hög personal-kontinuitet.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Personalomsättning - andel
medarbetare avgångna till extern arbetsgivare.
(redovisas per verksamhet)

Statistik saknas


12,8
15,8*)

<10

13,3
14,4*)

😒
*) Om man räknar in samtliga avgångsorsaker (så som till exempel arbetsbrist och omorganisation) var personalomsättningen 14,4 %.

Uppföljning och analys

Personalomsättningen mellan 1 jan 2023 till och med 31 dec 2023 är 13,3 % i Vårgårda kommun, under året har 136 personer valt att avsluta sin anställning i kommunen. Av dessa är det 17 personer som gått i pension. Vad gäller avgångsenkäter som skickas ut från personalavdelningen (ska inte blandas ihop med avgångsintervjuer mellan chef och medarbetare) till de tillsvidareanställda som avslutat sin anställning har det hitintills inkommit 24 svar (18 %). Avgångsorsakerna är mångfacetterade och har flera orsaksgrunder. Av de som svarat anges som avgångsorsaker bland annat organisatoriska och sociala arbetsmiljön, resväg, lön, arbetets innehåll, utveckling och ledarskap.

Åtgärder för förbättringar

Personalomsättningen följs upp per enhet i samband med de personalekonomiska uppföljningarna. Analyser och förbättringsåtgärder är fokus i dessa uppföljningar.

Rent generellt påverkar förstås andra områden personalomsättningen, så som arbetsmiljöarbetet i stort, ledarskapet, medarbetarskapet och därmed möjlighet att påverka utveckling och engagemang samt också ekonomin i kommunen och verksamheten.

Delmål 3

Sjukfrånvaron ska vara låg.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Sjukfrånvaro i % av arbetstid.

6,7

7,8

<5

7,3

😒

kvinnor

7,2

8,5

 

8,1

😒

män

4,6

5,2


4,1😊

Uppföljning och analys

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,3 % vilket är en marginell minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år som låg på 7,8.

Långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro mer än 60 dagar) står för 42,4 % av den totala sjukfrånvaron, att jämföra med 39,2 % förra året. Av den sjukfrånvaron har män har en långtidssjukfrånvaro på 28,8 % och kvinnor 44,0 %,

Sjukfrånvaron har minskat för båda könen men är totalt sett högre bland kvinnor än män.

Åtgärder för förbättringar

Att komma till rätta med sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete. Det systematiska förbättringsarbetet gällande arbetsmiljö och förebyggande åtgärder har störst effekt.

Ett större arbete med Vård och omsorg har påbörjats under hösten tillsammans med Sunt arbetsliv med syftet att förbättra arbetsmiljö och sänka sjukfrånvaron. Inom skolan har man arbetat med hot och våld utifrån lärares arbetssituation med utbildning utifrån den organisatoriska och sociala arbetssituationen som råder där.
Sjuktalen följs också upp och analyseras i personaluppföljningarna som sker i respektive verksamhet. Åtgärder sätts in utifrån analyserna.

Delmål 4

Hållbart medarbetarengagemang för kommunens medarbetare ska öka.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Sammanvägt index för frågorna kring hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetar-
enkäten


- motivation
- ledarskap
- styrning


7475

73

75


77


78

76

78

>85

77


78

78

76

😒


kvinnor
- motivation
- ledarskap
- styrning

Insamling per kön ej genomförd

77

78

75

77

 

77

77

78

77

😒


män
- motivation
- ledarskap
- styrning

Insamling per kön ej genomförd

78

78

79

76

 

78

78

80

76

😒

Uppföljning och analys

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är uppdelat på tre delindex Motivation, Ledarskap och Styrning. Dessa har på olika sätt och i olika utsträckning bäring på nivån på, förutsättningarna för- och förmågan att ta tillvara på medarbetarengagemanget. Vid studier av framgångsfaktorer för verksamheter i kommuner och regioner har dessa områden också framstått som särskilt viktiga.

Medarbetarenkäten i Vårgårda innehåller bland annat de nio HME-frågorna. Fram tills 2020 har enkäten genomförts vartannat år, men från och med 2020 genomförs den årligen. 2023 svarade 2/3 av alla medarbetare på enkäten.

Delfrågor
Hållbart medarbetarengagemang

Delindex 2021

Delindex

2022

Delindex 2023

Kvinnor 2023

Män
2023

Motivation

75

78

76

77

78

1a. Mitt arbete känns meningsfullt

85

87

86

86

85

1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

70

75

73

73

75

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet

69

72

70

70

74

Ledarskap

73

76

78

78

80

2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

68

74

76

72

77

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

77

75

82

82

84

2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

73

79

78

78

81

Styrning

75

78

76

77

76

3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål

81

82

81

81

81

3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

64

65

65

65

65

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

86

85

84

85

82

Det sammantagna resultatet av samtliga frågeställningar utgör totalindex hållbart medarbetarengagemang (HME). Begreppet hållbart markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte primärt fokuserar på själva nivån på engagemanget utan snarare på chefernas och organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på detta engagemang. Generellt har resultaten på de nio delfrågorna försämrats jämfört med föregående år.

Åtgärder för förbättringar

Analys av enheternas resultat samt framtagande av förbättringsåtgärder ska ske på respektive enhet tillsammans med medarbetarna för att ta fram styrkor och utvecklingsområden. Det är viktigt att kontinuerligt följa effekterna av förbättringsåtgärderna inom respektive enhet under året för att se om dessa ger effekt.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja