Gå till innehåll

Målområde - Hållbar miljö

Inriktningsmål

Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att
skapa det hållbara samhället.

Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla
Ikon Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald

Delmål 1

Andelen ekologiska livsmedel ska öka.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Andelen (%) ekologiska livsmedel mätt i kronor.

32

27

≥30

23

😒

Uppföljning och analys

Under 2023 och framför allt de första månaderna av året fortsatte priserna på livsmedel att stiga. Det har under andra halvan planat ut och legat stabilt. Kostenheten har därför bland annat gjort valet att i stället för att köpa in ekologisk utländskt producerad köttfärs köpa svensk köttfärs till ett lägre pris. Samma val har gjorts för ytterligare några produkter, bland annat rotfrukter.

Detta har gjort att andelen ekologiska livsmedel har minskat. Samtidigt har dock andelen svenskproducerade livsmedel ökat till 76% under 2023

Åtgärder för förbättringar

För att målet om en ökande andel ekologiska livsmedel ska kunna nås kommer mer resurser behöva tillföras. Det kostenheten gjorde under hösten var att ta bort mellanmjölk som dryckesalternativ i skola och förskola. Då 10-liters lättmjölk är KRAV-märkt till skillnad från 10-liters mellanmjölk så gör detta att andelen ekologiska livsmedel ökar.

Resultatet av detta var att det ökade drickandet av mjölk på våra skolor och förskolor med ca 1200 kg under hösten. Lättmjölk innehåller samma mängd D-vitamin som mellanmjölk, men mindre mängd mättat fett, vilket är positivt då troligtvis eleverna har fått i sig mer vitaminer och mindre mättat fett av detta. Någon ekonomisk skillnad gjorde alltså inte detta.

Delmål 2

Andelen fossilfria fordon i kommunkoncernen ska öka.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Andelen (%)
- gasfordon
- fossilfria fordon
av det totala antalet personbilar och lätta lastbilar i förvaltningen och
kommunens bolag.

55
81

54
80

70
100

53
79

😒

 

(Definition av ”fordon” = personbilar och lätta lastbilar. Arbetsmaskiner/traktorer och större lastbilar räknas ej.)

Uppföljning och analys

Andelen gasfordon i kommunkoncernen fortsätter att sakta men säkert minska. Detsamma gäller tyvärr andelen fossilfria fordon, detta eftersom två nya fordon som går på diesel har tillkommit sedan i maj. Anledningen är att det är svårt att få fram gasfordon då en del tillverkare slutat att tillverka gasfordon och att de alternativ som då bedömts vara bäst för verksamheten har varit dieselfordon.

Det är också fortsatt långa leveranstider för alla slags fordon, inte minst gas- och elfordon.

Det blir sannolikt svårt att nå båda delmålen de kommande åren. Utvecklingen inom fordonsbranschen för lätta fordon går mot att i princip alla fordon kommer att elektrifieras. Därmed kommer utbudet av fordon med förbränningsmotorer, inklusive gasfordon, framöver successivt att minska.

Åtgärder för förbättringar

På några års sikt kommer det troligtvis att bli en lägre andel gasfordon och en betydligt högre andel elfordon.

Inom till exempel hemtjänsten finns önskemål om att börja övergå till elbilar, men då krävs att det finns laddinfrastruktur på plats. Dialog med berörda verksamheter om hur elektrifiering av deras fordon kan genomföras pågår. Riktlinjer för laddinfrastruktur har antagits.

Delmål 3

Minsta hälften av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Andelen (%) av uppkommet matavfall i kommunen som återvinns genom biologisk behandling.

44

(56)

44

(56)

≥50

42
(54)

😒

Uppföljning och analys

Fortfarande hamnar en stor del av uppkommen mängd matavfall i restavfallet (brännbart) och kan ej användas som en resurs för att producera biogas.

Det negativa i detta delmål är att en stor del av uppkommen mängd matavfall fortsatt hamnar i restavfallet (brännbart) och att trenden inte går mot ökad insamling. Utfallet för detta delmål beräknas delvis via olika schabloner vilket ger en viss osäkerhet.

Vid uppföljningen presenteras två olika värden. Huvudvärdet beräknas genom att göra avdrag för diverse processförluster (bl.a. rejekt-förluster vid behandlingsanläggningen orsakade av felsortering). En fördel med detta sätt att räkna är att man kan jämföra sig med alla Sveriges kommuner på ett enkelt sätt. Den gamla beräkningsmodellen som inkluderar hemkompostering redovisas inom parentes.

Ungefär var tredje år genomför kommunen en plockanalys där man undersöker innehållet i en sopbil. Eftersom man använder samma rutt kan man se förändringar i en vanlig soppåse. Viktandelen matavfall som ligger kvar i restavfallet har minskat från 29 % 2014, 23 % 2017 till 11 % 2021. Om denna mätning antas vara representativ för allt insamlat restavfall i kommunen så har den totala mängden matavfall som slängs i restavfallet minskat från 650 ton 2014, 380 ton 2017 till 172 ton 2021 vilket är mycket positivt.

En annan positiv trend är att den totala insamlade mängden mat- och restavfall per person har minskat med närmare 30 procent på tio år.

Åtgärder för förbättringar

I samband med att kommunerna den 1 januari 2024 får ansvaret för insamling av förpackningar kan kommunen ytterligare förtydliga hur hushållen ska agera i samband med utsortering av avfall. Stora informationsinsatser planeras till hushållen de närmaste åren.

Delmål 4

Kommunens verksamhetslokaler ska bli mer energieffektiva.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Kilowattimmar per kvadratmeter och år (normalårsjusterat)

147,7
(minskning
med 5 %)

142,6

(minskning
med 3,5 %)

Minskning
3 % mot 2022

137,8
(minskning
med 3,4 %)

😊

Uppföljning och analys

2023 minskade energianvändningen med 3,4 % i kommunens lokaler och det uppsatta målet för 2023 uppnåddes således. Olika energibesparande åtgärder, både akuta kortsiktiga och mer planlagda långsiktiga har genomförts. Bland de åtgärder som genomförts är bland annat på ventilationen samt anpassa den till de tider då det är många medarbetare på plats, byte av värmesystem på Västerbo förskola, byte av fönster och fasad samt ventilation på Nårunga skola.

Det pågår utbyte av belysning med lysrör som ersätts med LED-belysning samt översyn av ventilation.

Fastighet har utökat uppkopplingen för överordnat styrsystem med syfte att bättre kunna övervaka och styra värme och ventilation i kommunens verksamhetslokaler.

Åtgärder för förbättringar

Det löpande arbetet med att långsiktigt minska energiförbrukningen i kommunens lokaler behöver fortsätta kommande år för att målet ska nås från år till år. För detta krävs både planering och att medel för att genomföra dessa åtgärder avsätts i budget. Vid varje projektering och upphandling inför byggnation eller renovering av verksamhetslokaler finns höga krav på god energiprestanda med som en prioriterad fråga. Det krävs också mycket kunskap bland driftpersonalen för att löpande kunna reglera till exempel ventilation och uppvärmning och annat under året och löpande anpassa denna till verksamheternas behov.

På Algutstorp förskola pågår justering av värmesystemet. Ventilation i Kulturen ses över i samband med byggnation av ny musikskola.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja