Gå till innehåll

Målområde - Konkurrenskraftigt näringsliv

Inriktningsmål

Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat och fler företag och branscher ska etablera sig i kommunen.

God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 1

Vårgårda kommun ska ha ett konkurrenskraftigt och växande
näringsliv.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Antal nya företagsetableringar per år.

2

3

≥≥ 2

0

😒

Uppföljning och analys

Intresset för etableringar följer konjunkturen i stort och även i Vårgårda märks ett minskat intresse för etableringsmark. Samtidigt finns aktörer som använder nedgången i ekonomin till att planera för fortsatt utveckling för sitt företag när konjunkturen vänder. Det finns i dagsläget relativt lite mark i stråket Göteborg-Vårgårda som kan erbjudas, men flera andra kommuner planerar för utökade verksamhetsområden längs stråket.

Kommunens strategi, att erbjuda flexibla tomter där den som vill etablera kan styra hur tomten ser ut, skapar potentiella problem ju fler etableringar som görs i ett område. Det är naturligt att de mindre attraktiva lägena blir kvar sist och eftersom tidigare etableringar har fått styra utformningen så kan det vara svårt att skapa funktionella tomter mot slutet.

Åtgärder för förbättringar

Kommunen behöver ständigt arbeta för att få fler företag att etablera sig i Vårgårda och därmed möjliggöra fler arbetstillfällen.

Etableringar sker i samverkan mellan Center of Innovation och förvaltningen. Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att hitta etableringar. Arbetet med att hitta nya markområden pågår och prioriteras.

Fortsatt arbete i etableringsgruppen, aktivt arbete med de befintliga köparna av industrimark så de är fortsatt nöjda med servicen samt samordning av intressenter till industrimark med byggföretag, befintliga företag i Vårgårda samt andra aktörer som är intresserade.

Delmål 2

Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Antalet nystartade företag
per 1000 invånare.

8,3

8,6

≥≥ 6,5

6,3

😐

Uppföljning och analys

Resultatet för detta mål är inte direkt kopplat till den verksamhet som kommunen bedriver och kommunen har relativt liten möjlighet att påverka resultatet. Det är många faktorer som påverkar resultatet som kommunen inte kan styra över.

Utifrån den statistik som finns tillgänglig i statistikdatabasen Bisnis Analys med företagsfakta har det registrerats 77 nya företag i kommunen 2023. 39 enskild firma (13 kvinnor och 26 män) samt 38 privata aktiebolag. 17 av de nyregistrerade företagen var registrerade som arbetsgivare, att jämföra med 23 företag 2022.

Motsvarande statistik avseende nystartade företag tidigare år är 105 st 2022, 99 st 2021 och 75 st 2020. Nyföretagandet är av stor betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen, eftersom de nya företagen skapar tillväxt, sysselsättning och export.

Åtgärder för förbättringar

Kommunen hanterar många frågor som är direkt avgörande för möjligheten att starta nya företag. Det handlar om olika tillstånd, tillsyn och bygglov samt tillgången till mark och lokaler.

Myndighetsutövningen har en avgörande betydelse för förutsättningarna att starta och utveckla ett företag på en ort. För att bibehålla det goda företagsklimatet behöver kommunen även fortsatt skapa förutsättningar för myndighetsrollen att utvecklas.

Handläggningstiderna är en av de allra viktigaste frågorna för företagen. Ju snabbare ett företag kan få sitt tillstånd beviljat, desto snabbare kan de komma igång med sin verksamhet. En längre tidsperiod utan besked kan innebära att en företagare står med kostnader för lokaler och sin egen lön, utan att kunna bedriva verksamhet och få intäkter.

För att stimulera nyföretagande finns det möjlighet till nyföretagarrådgivning och det anordnas olika typer av aktiviteter såsom drop in-kvällar för företagare.

Delmål 3

Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i Sverige på
företagsklimat.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde

2023

Utfall 2023

Utfalls-symbol

Placering i Svenskt Näringslivs
företagsranking.

1

1

≤20

1

😊

Uppföljning och analys

Vårgårda kommun bibehöll första plats i Svenskt Näringslivs totala ranking 2023.

Kommunens företag och de människor som är verksamma inom dem lägger en god grund för kommunens välfärd. De beslut som tas inom företagen, med strävan om att växa, anställa, investera, importera, exportera eller lägga ner sin verksamhet ger effekter på flera områden. Det påverkar sysselsättning, skatteintäkter och utbudet av varor och tjänster.

Vad som krävs för ett bra företagsklimat i en kommun är det bara företagarna i respektive kommun som kan svara på. Resultatet av enkäten som mäter det lokala företagsklimatet utgör en viktig del i rankingen av alla kommuner Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp är: summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Det är den definition som frågorna i enkätundersökningen baserats på.

Vårgårda har i flera år legat stabilt i toppen på Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimat. Det kräver ett ständigt arbete att ligga kvar där, men att det lokala näringslivet har en stark kraft in i kommunen i form av COI är starkt bidragande. Center of Innovation har jobbat hårt och målmedvetet med aktiviteter i syfte att stärka och bevara det goda företagsklimatet. Kommunens tjänstepersoner som skattas i absoluta toppen i Sverige har ett fokus där de försöker se lösningar på företagarnas utvecklingstankar. Både politik och förvaltning är starkt medvetna om att kommunen är till för medborgarnas service. Att träffas regelbundet, såsom med soppluncherna är också viktigt.

Det långsiktigt goda samarbetet i Vårgårda grundar sig i att förvaltningen har en mycket bra kommunikation med företagen och att man har en stor förståelse för att kommunen har andra villkor än näringslivet för sin verksamhet.

Åtgärder för förbättringar

Vårgårdas näringsliv ska växa genom att kommunen fortsatt månar om utvecklingen hos befintliga företag samt uppmuntra nya att starta och på så sätt skapa nya arbetstillfällen.

Kommunens arbete för ett gott företagsklimat, är en viktig pusselbit för att fortsatt ha växande och konkurrenskraftiga företag. En stor utmaning för företagen i Vårgårda är att hitta medarbetare med relevant utbildning. Därav arbetar COI och kommunen i samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja