Gå till innehåll

Målområde - Hållbar ekonomi och finansiering

Inriktningsmål

I Vårgårda kommun är innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv att:

Varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 1

Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara> 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde 2023

Utfall

2023

Utfalls-symbol

Resultatet (%) i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

4,1

4,5

2,0

0,7

😊

Uppföljning och analys

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 2023, uppgår till 0,7 procent. Kommunen har under den senaste treårsperioden haft ett resultat som i snitt uppgår till 3,0 procent vilket är i nivå med kommunens långsiktiga målsättning.

Åtgärder för förbättringar

För att långsiktigt klara den finansiella målsättningen måste kommunen strategiskt arbeta med att förbättra budgetföljsamheten i verksamheterna samtidigt som höga driftspåverkande poster som kapital- och räntekostnader inte ökar. För att lyckas med att nå ett resultat som även framöver når minst 2 procent krävs det att förvaltningen ständigt tittar på effektiviseringsmöjligheter och har en långsiktig strategi för att hålla nere kostnadsnivån i verksamheterna.

Delmål 2

Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska uppgå till minst 40 procent.

Mätmetod

Utfall

2021

Utfall

2022

Målvärde 2023

Utfall

2023

Utfalls-symbol

Eget kapital (%) i förhållande till balansomslutning.

40,4

39,3

>40

37,2

😒

Uppföljning och analys

Soliditeten påverkas av hur stor andel av tillgångarnas värde som finansierats av eget kapital. Soliditeten år 2023 uppgår till 37,2 procent och det innebär att kommunen inte når upp till målet om 40 procent.

Åtgärder för förbättringar

Kommunen har valt att hålla en hög investeringsnivå i förhållande till resultatnivå tillsammans med avskrivningar. För att nå upp till målsättningen behöver kommunens egna kapital öka i samma eller i högre takt än balansomslutningen. Investeringsnivån i kommunen innebär att budgeterade resultat behöver hållas, samtidigt som investeringsbehovet måste utvärderas kontinuerligt.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja